اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ


ضمانت اجرای سفته

روش وصول سفته

مطابق با تعریف ارائه شده از سفته در قانون تجارت؛ سفته که نام دیگر آن فته طلب می باشد؛ یک نوع سند تجاری می باشد که صادرکننده ی یا هریک از امضا کنندگان آن متعهد می شوند که مبلغی را در زمان معین یا عندالمطالبه (منظور به روز می باشد) در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید (پرداخت نماید).

یک سفته از مندرجاتی همچون؛ تاریخ صدور، اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ مبلغ، نام گیرنده و دریافت کننده سفته و تاریخ پرداخت سفته برخوردار می باشد، از مندرجات فوق فقط تاریخ صدور سفته امری الزامی است و بنابراین صدور سفته در وجه حامل از نظر قانونی صحیح می باشد.

سفته چیست؟

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، سفته از جمله اسناد تجاری محسوب شده و مطابق با قانون تجارت و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، برای وصول چک یا سفته در محاکم، نیازی به اثبات تعهد بین دارنده و صادرکننده نمی باشد.

جدای از مورد فوق، اسناد تجاری از مزایای تضامنی بودن مسئولیت برخوردار می باشند، به عبارت دیگر در چک و سفته ممکن است مسئولیت پرداخت چند نفر باشند.

برای مثال صادر کننده سفته، سفته را به شخصی منتقل می نماید، دارنده آن را به شخص دیگر انتقال می دهد و الی آخر…، یا اینکه شخصی پرداخت سفته را از سوی صادرکننده یا ظهر نویس(انتقال دهنده) ضمانت می کند.

در تمام موارد فوق، صادرکننده، ضامن پرداخت سفته، کلیه انتقال دهندگان در برابر دارنده نهایی سفته مسئول پرداخت سفته می باشند و دارنده ی سفته این حق و اختیار را دارا می باشد که علیه یک، یا همه ی افراد طرح دعوا نموده و وجه سفته را از آنها مطالبه نماید که این اصل بیانگر تعهد تضامنی می باشد.

مساله ی دیگری که در خصوص اسناد تجاری و سفته وجود دارد، بحث امکان توقیف مال مسئول پرداخت سفته به موجب خواسته ی دارنده، بدون نیاز به پرداخت خسارت می باشد.

در این باره و به موجب قانون آئین دادرسی مدنی:

دارنده اسناد تجاری می توانند قبل از طرح دادخواست یا ضمن دادخواست مطالبه ی سفته، از دادگاه رسیدگی کننده به موضوع خواستار صدور تامین خواسته (توقیف مال) به میزان مبلغ سفته به جهت تضمین پرداخت وجه سفته و جلوگیری از فرار از دین بنماید.

لازم به ذکر است که در خصوص سایر اسناد عادی نیز امکان صدور تامین خواسته بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده وجود خواهد داشت منتهی، خواهان می بایست، هزینه و خسارات احتمالی به خوانده را که ممکن است از توقیف مال دچار ضرر شود را پرداخت نماید.

خصوصیات و ویژگی های یک سفته

چنانچه دارنده ی سفته پس از مراجعه به هریک از مسئولان سفته موفق به دریافت وجه سفته نشود و قصد مطالبه ی سفته را از صادر کننده یا هریک از مسئولین و امضا کنندگان سفته را داشته باشد.

می بایست با مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت مسئول یا مسئولان سفته، با پرداخت هزینه دادرسی اقدام به ثبت دادخواست خود نماید.

در خصوص هزینه دادرسی نیز باید بیان داشت که؛ اگر مبلغ سفته تا بیست میلیون تومان باشد هزینه دادرسی معادل دو نیم درصد ارزش خواسته می باشد.

اگر مبلغ سفته بیش از بیست میلیون تومان باشد سه نیم درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی می بایست پرداخت نمود.

همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که مبلغ سفته کمتر از بیست میلیون باشد، موضوع در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف می باشد.

البته جدای از مراجعه به شعب شورای حل اختلاف و دادگاه های حقوقی به جهت ثبت دادخواست، می توان با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی، با پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به سامانه ابلاغ (ثنا) نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نمود.

اما نکته ای که می بایست در هنگام طرح دعوا، مدنظر قرار گیرد بحث زمان طرح دعوا می باشد؛ مطابق با قانون تجارت، دارنده سفته می بایست پس از حداکثر ده روز از تاریخ سررسید سفته برای پرداخت آن و طرح دعوا در مراجع قضایی مراجعه نماید و الا از امتیازی محروم می شود.

در این باره باید بیان داشت که:

همانطور که بیان شد، تمامی امضا کنندگان سفته، اعم از صادرکننده، ضامن، ظهر نویسان (انتقال دهندگان) در برابر دارنده نهایی سفته مسئولیت در پرداخت خواهند داشت، حال اگر دارنده سفته پس از ده روز از تاریخ سررسید سفته اقدامی در این باره به عمل نیاورد؛ فقط حق مراجعه به صادر کننده سفته را دارد و حق رجوع او به انتقال دهندگان (ظهر نویس) و ضامنین سفته از بین خواهد رفت.

نحوه ی مطالبه ی سفته

وصول سفته چقدر زمان می برد؟

طرح هر دعوا در محاکم دادگستری نیاز به انجام و طی یک سری مراحل و تشریفاتی می باشد.

برای مثال پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعب دادگاه، در صورتی که دادخواست به طور صحیح و بدون اشکال تنظیم شده باشد، در وقت نوبت رسیدگی قرار می گیرد که با توجه به حجم پرونده های رسیدگی، حضور طرف یا طرفین دعوا در دادگاه تعیین مدت زمان وصول سفته امکان پذیر نمی باشد، به ویژه که ممکن است از حکم صادره تقاضای تجدید نظر شود یا درصورت محکوم شدن خوانده، تقاضای اعسار از پرداخت وجه سفته تقدیم دادگاه رسیدگی کننده شود که خود مستلزم رسیدگی بیشتر و صرف زمان بیشتری خواهد شد.
آیا به سفته خسارت در پرداخت تعلق خواهد گرفت؟

ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی به طور کلی در خصوص پرداخت خسارت مقرر می دارد که:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه در این و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

به عبارتی دیگر؛ در صورتی که دارنده سفته، مبلغ سفته را مطالبه نماید و دارنده با توانایی مالی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید، از تاریخ مطالبه تا پرداخت با توجه شاخص قیمت سالانه (تورم) میزان خسارت طبق نرخ سالانه بانک مرکزی به درخواست دارنده و توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

لازم به ذکر است که؛ مبدأ محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه وجه سفته می باشد.

اما اخیرا به موجب صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور؛ تعیین وجه التزام در قراردادها (جبران و پرداخت خسارت) در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم صحیح و قانونی می باشد.

بنابر این طرفین در هر قراردادی می توانند توافق کنند که در صورت تخلف یکی از طرفین، طرف متخلف مبلغی حتی بیش از نرخ تورم به طرف دیگر پرداخت نماید.

پیش از این شورای نگهبان به دلیل غیر شرعی بودن این عمل (ربا) آن را غیرقانونی و نامعتبر تشخیص داده بود.

آیا به سفته خسارت در پرداخت تعلق خواهد گرفت؟

نحوه وصول سفته تاریخ گذشته

باید بدانید که اگر در مهلت قانونی یعنی ده روز پس از تاریخ تعهد، برای واخواست اقدام نشود، سند تجاری مزایای حقوقی خود را برای مطالبه در مراجع قانونی از دست خواهد داد، یعنی دیگر به عنوان یک سند عادی تلقی می‌شود.

در اینجا برای اینکه شخص بتواند طلب خود را وصول کند، همراه ارائه دادخواست به دادگاه می‌تواند آن را به عنوان مدرک طلب به پرونده ضمیمه کند، به عبارتی بدون واخواست هم می‌توانید سفته را وصول کنید ولی فقط به عنوان یک رسید معمولی به محکمه ارائه می‌شود.

هزینه‌ی اجرا گذاشتن سفته

وقتی می‌خواهید به عنوان یک سند تجاری و از طریق حقوقی برای واخواست سفته اقدام کنید، طبیعتا باید مبلغی را برای انجام عملیات حقوقی به مراجع قانون بپردازید که کاملا بستگی به مبلغ سفته خواهد داشت؛ قسمتی از این هزینه برای صدور واخواست و بخشی نیز مربوط به ارائه‌ی دادخواست است.

به عنوان مثال برای مبلغ ۵۰ میلیون تومان، باید دو درصد از آن را به عنوان هزینه‌ی واخواست و سه درصد برای تنظیم دادخواست بپردازید، البته اگر استطاعت پرداخت نداشته باشید می‌توانید تقاضای اعسار از پرداخت را در دادگاه ثبت کنید. گفتنی است اگر مبلغ سند تا ۲۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن به عهده‌ی شورای حل اختلاف است و اگر بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

اگر در قسمت تاریخ سند زمان دقیق معیّن نشود، معمولابه یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود که هر کدام شرایط وصول خودش را خواهد داشت:

ممکن است در قسمت تاریخ بنویسند: به محض رؤیت یا عندالمطالبه، که در این صورت هر زمان که دارنده آن را برای وصول نزد صادرکننده ببرد، باید وجه مندرج در آن به فرد دارنده پرداخت شود.
اگر زمان پس از رؤیت تعیین شود، مثلا در قسمت تاریخ بنویسند که پانزده روز پس از رؤیت، صادرکننده مکلف است ظرف این مدت مبلغ را بپردازد.
گاهی هم در قسمت تاریخ، زمانی به نسبت تاریخ صدور آن درج می‌شود که در همان موعد صادرکننده مکلّف به پرداخت وجه خواهد بود.

امّا اگر سفته بدون تاریخ و هیچ نوشته‌ای صادر شود، دارنده می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد پس از درج تاریخ، برای صدور واخواست و مطالبه نزد مراجع قانون ببرد.

حکم جلب سفته چقدر طول میکشد؟

از ابتدای طرح شکایت تا مراحل پرداخت مبلغ سفته حدود ۷۰ روز زمان طول می کشد که پس از این مدت در صورت عدم پرداخت شاکی می تواند حکم جلب صادر کننده سفته را بگیرد.

مراحل اجرا گذاشتن سفته یا نحوه وصول سفته

پیش از این اشاره شده که حداکثر ده روز پس از تاریخ سررسید باید برای اجرا گذاشتن آن اقدام کنید، وگرنه به عنوان سند عادی محسوب شده و قابلیت پیگرد حقوقی نخواهد داشت.

برای این کار ابتدا باید به اداره‌ی واخواست دادگستری مراجعه کرده و پس از صدور آن علیه صادرکننده دادخواست حقوقی تنظیم کنید که پس از این کار برای او ابلاغیه و سپس احظاریه فرستاده می‌شود تا او را از طریق قانونی ملزم به پرداخت وجه کنند. البته طی مراحل دادرسی می‌تواند تقاضای توقیف اموال نیز برای گرفتن طلب خود داشته باشید.
قابلیت انتقال سفته

طبق مقرراتی که برای این سند تجاری در نظر گرفته شده است، دارنده می‌تواند آن را به فرد دیگری نیز انتقال دهد؛ عبارتی با عنوان «حواله کرد» روی سفته موجود است که به فرد اجازه می‌دهد آن را به شخص دیگری حواله کند.

آیا پرداخت وجه سفته اقساطی می‌شود؟

پس از تشکیل جلسه‌ی دادرسی در شورای حل اختلاف یا دادگاه که بستگی به مبلغ سفته دارد، صادرکننده می‌تواند تقاضای اعسار داشته باشد، یعنی ادعا کند که قدرت پرداخت مبلغ را به صورت یک جا ندارد و برای این کار شهادت شاهدان معتبر الزامی است.

وقتی دادگاه تقاضای صادرکننده را پذیرفت، می‌توانند بسته به درآمد فرد و به صورت توافقی، مبلغی را برای پرداخت ماهیانه تعیین کنند و دارنده نیز حق دارد برای قسط بندی کردن ضامن طلب کند که این امور با توافق حاصل می‌شود.

آیا سفته زندان دارد؟

همان‌طور که می‌دانید امکان پیگیری سفته به صورت کیفری وجود ندارد، پس در قانون مجازات حبس برای صادرکننده تعریف نشده است؛ امّا پس از ارائه‌ی دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی، اگر شخص نتواند مبلغ بدهی خود را پرداخت کند، ممکن است قرار بازداشت برای او صادر شود.

البته شخص می‌تواند با تقاضای اعسار از بازداشت رها شده و به صورت اقساطی بدهی خود را تسویه کند که اگر در این مورد هم به تعهد خود عمل نکند، دادگاه می‌تواند قرار بازداشت را صادر کند تا صادرکننده مبلغ را بپردازد

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ یکی از انواع اسناد تجاری در قانون تجارت که امروزه افراد زیاد با آن مواجه می باشند، سفته می باشد.

سفته عبارتست از؛ یک نوع سند تجاری که صادرکننده ی یا هریک از امضا کنندگان آن متعهد می شوند که مبلغی را در زمان معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

دارنده ی سفته در صورتی که قصد طرح دعوا علیه مسئولان سفته را داشته باشد، می بایست ظرف ده روز از تارخ سر رسید سفته، به دادگاه حقوقی محل اقامت صادر کننده یا سایر مسئولین مراجعه نموده و علیه آنها اقدام به طرح دعوا نماید.

همچنین ممکن است تحت شرایطی به سفته، خسارت اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ تاخیر در پرداخت نیز تعلق بگیرد.
سوالات متداول

آیا می توان برای مطالبه مبلغ سفته، همانند چک از طریق دوایر اجرای ثبت، اقدام نمود؟

سفته برخلاف چک از جمله اسناد لازم الاجرا محسوب نمی شود و فقط یک سند تجاری است که فقط می بایست از طریق دادگاه های حقوقی اقدام به طرح دعوا برای وصول وجه نمود.

در صورتی که دارنده ظرف موعد مقرر به مسئولین سفته مراجعه نماید از چه حقوقی محروم می شود؟

مطابق با قانون تجارت، دارنده سفته چنانچه ظرف ده روز از تاریخ سفته به مسئولین سفته مراجعه ننموده و اقدام به طرح دعوا ننماید؛ فقط می تواند علیه صادرکننده سفته طرح دعوا نماید و حق مراجعه به سایر مسئولین سفته از جمله ظهر نویسان و ضامنین را از دست خواهد داد.

آیا به سفته خسارت تاخیر در تادیه تعلق می گیرد؟

مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی؛ درصورت مطالبه ی دارنده سفته، و عدم پرداخت سفته با وجود توانایی مالی، از تاریخ مطالبه وجه تا تاریخ صدور حکم دادگاه، بر اساس شاخص بانک مرکزی، دادگاه اقدام به تعیین خسارت تاخیر تادیه می نماید.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

با توجه به قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که جایگزین قانون سابق شده است، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به احراز شرایطی است که در ماده 522 قانون اخیرالذکر احصا شده است.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود شرایط ذیل، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد :

 • موضوع دعوا دین باشد : چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه قابل استماع نیست.
 • موضوع دعوا، وجه نقد رایج کشور باشد : ارزهای خارجی به جهت رایج نبودن مشمول این ماده نمی شوند.
 • از سوی طلبکار مطالبه شده باشد : برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
 • مدیون با وجود تمکن از پرداخت خودداری نماید : در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تادیه معاف خواهد شد.
 • تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه : این شاخص از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

بنا به ماده 304 قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد و اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد. بنابراین هرگاه سفته در سال 1399 صادر شده باشد اما دارنده سفته، در سال 1403 اعتراض و طرح دعوا نماید، خسارت تاخیر تادیه به این 4 سال تعلق نمی گیرد بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست(مطالبه) محاسبه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه اظهار میدارد طبق مادتین 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض محسوب می شود و مقصود از عبارت از روز اعتراض، تاریخ ثبت واخواست نامه در دفتر دادگاه است نه تاریخ ابلاغ واخواست.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نسبت به خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به تقدیم دادخواست از سوی دارنده می باشد. دادگاه رسیدگی کننده در صورت احراز شرایط قانونی، صادر کننده را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان ثبت اعتراض عدم تادیه می نماید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

اگر میزان خواسته مندرج در دادخواست، بیش از دویست میلیون ریال نباشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف محل اقامت خوانده قرار داشته و اگر خواسته بیش از دویست میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

نکات مهمی که درباره سفته باید بدانید

هر آنچه درمورد سفته باید بدانید

حتماً تا به حال درباره سفته شنیده‌اید. اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم که سفته چیست؟ می‌توانیم آن را اینطور شرح بدهیم: سفته نوعی سند تجاری است که از آن به منظور تضمین استفاده می‌شود. ممکن است از این نوع ضمانت در زمان استخدام یک فرد در شرکت یا سازمان یا هر جای دیگری استفاده کنند که از آن تحت عنوان تضمین حسن انجام کار، نام می‌برند.

سفته یا فته طلب، سندی است که با امضاء نمودن آن تعهد می‌دهید مبلغی را در موعدی مشخص و یا به صورت عندالمطالبه در وجه حامل و یا در وجه فردی مشخص به او ارائه بدهید. در سفته دو طرف با هم رو در رو هستند. یکی ارائه کننده سند و دیگری دریافت کننده آن است. اگر می‌خواهید با سفته بیشتر آشنا شوید و همه چیز را درباره آن بدانید، در ادامه این مقاله از موسسه حقوقی آتیه افرینان عدالت جو، همراه ما باشید.

تمامی مسائل مالی و حقوقی خود را در رابطه با سفته به کارشناسان و وکالای با سابقه موسسه حقوقی آتیه آفرینان عدالت جو بسپارید.

کاربردهای سفته چیست و از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

از جمله کاربردهای سفته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • یک برگه دارای ارزش برای پرداخت است.
 • یک برگه ارزش دار برای کسب اعتبار است.
 • یک برگه ارزش دار برای تضمین اجرای تعهدات به خصوص در زمان استخدام است.

یک سفته از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که عبارتند از:

 • نام گیرنده سفته
 • مهر یا امضای صادر کننده سفته
 • تاریخ صدور سفته
 • مبلغ سفته به حروف یا رقم
 • تاریخ سررسید سفته که یا موعد دار است یا عندالمطالبه
 • مندرجات اختیاری از جمله مکان پرداخت

ضمانت اجرای سفته

شاید این سؤال در ذهنتان به وجود بیاید که آیا ضمانتی برای اجرای سفته وجود دارد؟ باید بدانید که به صراحت در قانون تجارت این موضوع مطرح نشده است ولی بر اساس قانون تجارت، باید شرایط خاصی را در حین صدور رعایت کنید. طبق ماده 319 قانون تجارت، اگر وجه برات یا سفته یا چک را نتوانید به مرور تا 5 سال مطالبه کنید، می‌توانید از اموال منقوله شخص صادر کننده سفته، وجه آن را مطالبه نمایید.

ضمانت اجرای سفته

ضمانت اجرای سفته

اصول و قوانین سفته

یکی از مهم‌ترین موارد در سفته، مبلغ آن است. سفته تقریباً مانند چک است و باید در قبال مبلغی که در آن ذکر می‌کنید، پاسخگو باشید. در سفته باید حتماً تاریخ آن را قید کنید یا مشخص کنید که عندالمطالبه پرداخت می‌شود. مبلغ سفته به کسی پرداخت می‌شود که سفته در وجه او صادر گردیده و چنانچه قسمت نام سفته خالی باشد و یا در وجه حامل نوشته شده باشد، هر کسی که سفته را در دست داشته باشد، می‌تواند مبلغ آن را دریافت کند.

البته لازم به ذکر است که برای سفته سقف مشخصی تعیین شده است. مثلاً برای یک سفته ده میلیون ریالی به اندازه همان مبلغ تعهد مالی نیاز است و نمی‌توان مبلغی بیش از سقف سفته را در آن نوشت.

نحوه صدور سفته چگونه است و چه مراحلی دارد؟

باید قوانین مشخصی را در حین صدور سفته رعایت کنید تا سفته اعتبار داشته باشد و در حکم یک سند تجاری باشد. اگر نکات سفته را رعایت نکنید آن از یک سند تجاری به یک سند معمولی تبدیل می‌شود و مزایای سند تجاری را نخواهد داشت. حال بیایید با هم مراحل صدور سفته را یک به یک مرور کنیم.

شرایط و سقف

باید در زمان صدور سفته مبلغی کمتر از یا معادل با سقف مشخص شده سفته را در آن درج کنید. همچنین باید مبلغ سفته را به حروف نیز بنویسید تا امکان تخلف در آن وجود نداشته باشد.

تاریخ صدور سفته

طبق قانون اسناد تجاری تاریخ صدور سفته نیز باید در آن ذکر شود، در غیر این صورت سند ارزش تجاری نخواهد داشت. تاریخ مورد نظر باید روز و ماه و سال را در برداشته باشد و به حروف هم نوشته شود.

نام گیرنده سفته

باید حتماً نام کسی که تحویل گیرنده سفته است، در آن ذکر شود. نام گیرنده باعث می‌شود که مشخص شود، سفته برای چه کسی صادر شده و همانطور که اشاره کردیم، اگر نامی در سفته برای گیرنده درج نشود، در وجه حامل در نظر گرفته می‌شود و دارنده آن می‌تواند در حکم دریافت کننده باشد

تاریخ پرداخت سفته

تاریخ هم یک بخش مهم در سفته است و اگر این قسمت پر نشود، قابل وصول بوده و دارنده آن می‌تواند هر زمان که خواست، برای وصول مبلغ دست به کار شود. بنابراین خوب است که حتماً تاریخ پرداخت در سفته نوشته شود.

امضا یا مهر صادرکننده

زمانی که امضا یا مهر صادر کننده بر روی سفته باشد، تعهد او شکل قانونی پیدا می‌کند. بنابراین سفته‌ای که امضا یا مهر صادر کننده را نداشته باشد، تعهدی نیز به دنبال نخواهد داشت.

برای به اجرا گذاشتن سفته، مطالبه و وصول آن یا هر اقدامی بهتر است با کارشناسان ما مشورت نمایید.

اجرا گذاشتن سفته چگونه است؟

سفته بانکی و یا اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ سفته‌هایی که از کتابفروشی ها تهیه می‌کنید، هر دو شرایط به اجرا گذاشتن یکسانی دارند. به طور کلی اگر مثلاً یک کارفرما از شما بابت ضمانت حسن انجام کار، سفته‌ای را دریافت کرده باشد، پس از پایان قرارداد شما باید آن را پس بدهد. چرا که اجرا گذاشتن سفته بدون دلیل قانونی و هنگامی که صادر کننده مرتکب اشتباهی نشده باشد، غیر قانونی است. برای به اجرا گذاشتن سفته باید ابتدا یک اظهارنامه قانونی توسط شاکی پر شود و سپس جرم خیانت در امانت را به دادسرا اعلام گردد.

کارمندی که سفته را به کارفرما تحویل داده، باید اثبات کند که سفته را صرفاً برای حسن انجام کار و اطمینان کارفرما ارائه داده است. در این شرایط حتی اگر هیچ سند کتبی برای اثبات نداشته باشد، می‌تواند شاهد بیاورد و از وصول بی دلیل سفته جلوگیری کند.

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اعلام کرده که هر کس از سفته سفید امضا یا بدون مهری که در اختیار دارد، سوء استفاده کند، از 1 تا 3 سال حبس برای او در نظر گرفته می‌شود. همچنین در صورتی که اموال منقول یا غیر منقول و یا سفته، چک و یا نوشته‌ای را به عنوان امانت به کسی بدهید و آن فرد این اموال را تصاحب یا تلف کند، به 6ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شود.

بنابراین اگر برای استخدام در شرکتی سفته ارائه می‌دهید، خوب است که حتماً در آن قید کنید که سفته را بابت حسن انجام کار ارائه کرده‌اید و آن هیچ ارزش دیگری ندارد. همچنین می‌توانید یک رونوشت از سفته را با امضای کارفرما نزد خود نگه دارید تا اطمینان خاطر داشته باشید.

نحوه تکمیل سفته چگونه است؟

برای پر کردن سفته که گفتیم یک سند تجاری محسوب می‌شود، باید شخص صادر کننده حتماً مبلغ تعیین شده و زمانی که قصد پرداخت مبلغ را دارد، روی سفته مشخص کند. سفته در ایران قوانین سختی برای وصول کردن دارد و به همین خاطر طرفداران چک بیشتر از سفته هستند. اما عمدتاً برای استخدام افراد از سفته برای ضمانت استفاده می‌شود. بنابراین بد نیست که نحوه تکمیل سفته را بدانید تا به مشکل بر نخورید. مراحل پر کردن سفته را در زیر شرح می‌دهیم.

 • نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
 • نام و نام خانوادگی صادر کننده وجه
 • مهر یا امضاء صادر کننده سفته
 • تاریخ صدور سفته
 • مبلغ سفته (باید به حروف ذکر شود).
 • تاریخ پرداخت سفته
 • محل پرداخت (این مورد اختیاری است).
 • تمبر مالیاتی (هزینه‌ای که برای خرید هر برگ سفته باید پرداخت کنید).
 • آدرس محل اقامت صادر کننده (این مورد اختیاری است).

نکاتی درباره سفته | نحوه نوشتن سفته

نکاتی درباره سفته | نحوه نوشتن سفته

سفته بدون تاریخ و نحوه وصول آن

سفته به نوعی جایگزین پول است و با صادر کردنش، متعهد می‌شوید که مبلغ مندرج در آن را به تحویل گیرنده بپردازید یا ضمانت می‌دهید که به تعهدات در قبال او پایبند باشید.

گفتیم که یا سفته در وجه حامل است و هر کسی امکان وصول آن را دارد و یا در وجه فرد مشخصی صادر می‌شود. اما می‌توان با ظهرنویسی سفته را به شخص دیگری انتقال داد تا او امکان وصول سفته را داشته باشد.

اگر قصد مطالبه سفته را دارید، باید به تاریخ آن توجه کنید. چرا که نوشتن تاریخ یعنی اینکه تا پیش از موعد سفته نمی‌توانید نسبت به وصول آن اقدام کنید. اگر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته بگذرد و سفته پرداخت نشود، از طریق دادگاه می‌توان نسبت به واخواست سفته اقدام کرد. سفته بدون تاریخ در حکم سفته عند المطالبه است. یعنی دارنده هر زمان که خواست، می‌تواند آن را وصول کند.

اما در رابطه با سفته‌های عندالمطالبه (بدون تاریخ)، دارنده باید حداکثر یک سال نسبت به مطالبه با استفاده از اظهارنامه اقدام نماید و با گذشت یک سال، باید در طی ۱۰ روز واخواست سفته را دریافت کند. البته خوب است بدانید در صورتی که دارنده سفته قصد پرداخت در ایران را داشته باشد، باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست اقامه دعوا کند و در صورتی که سفته در خارج پرداخت شود، باید به مدت ۲ سال از تاریخ واخواست جهت اقامه دعوا و وصول آن صبر کند.

قیمت سفته بانکی چقدر است؟

قیمت سفته بانک ملی به این صورت است که برای خرید آن، باید به ازای هر یک میلیون تومان از مبلغ اسمی مشخص شده روی سفته، 500 تومان پرداخت کنید. یعنی اگر قصد خرید 20 میلیون تومان سفته داشته باشید، باید 10000 تومان پرداخت کنید. خوب است بدانید که قیمت و نرخ سفته در سال 1400 نیز مانند سال‌های قبل است و تفاوتی نداشته است. قیمت سفته بر اساس سقف آن مشخص می‌شود. سقف عددی است که بر روی سفته چاپ شده و شما با خریداری هر سفته، معادل با سقف آن تعهد می‌دهید.

انواع سفته را بشناسید.

سفته انواع مختلفی دارد و برای کاربردهای گوناگونی از آن استفاده می‌شود. سفته اغلب برای ضمانت و دادن تعهد برای حسن انجام کار در مقابل کارفرمایان ارائه می‌شود. یا مثلاً ممکن است شما از سفته برای ضمانت پرداخت اقساط وام یا مطالبه یک دین استفاده کنید. در هر صورت می‌توان انواع سفته را به شرح زیر بیان کرد.

 • سفته برای انجام معاملات
 • سفته برای تضمین اجرای تعهدات
 • سفته برای تضمین پرداخت اقساط وام
 • سفته برای استخدام و تعهد حسن انجام کار

راه‌های وصول سفته کدام اند؟

دارندهٔ سفته می‌تواند نسبت به وصول آن اقدام کند و همچنین می‌توان با پشت نویسی کردن سفته، آن را به شخص دیگری انتقال داد. اما به طور کلی برای وصول سفته می‌توان از دو طریق اقدام کرد که عبارتند از:

وصول سفته از طریق اجرای اسناد رسمی

از آنجایی که سفته یک سند لازم الاجراست، دارنده می‌تواند برای وصول آن به بخش اجرای اسناد رسمی در ادارهٔ ثبت مراجعه کرده و حتی اقدام به توقیف اموال شخص صادر کننده برای گرفتن وجه سفته نماید. البته در صورت هر گونه سوء استفاده شخص دارندهٔ سفته، صادر کننده می‌تواند با مشورت وکیل یا افراد متخصص در این زمینه، مراتب کار را پیگیری کند.

وصول سفته از طریق مراجع قضایی

برای دریافت وجه سفته می‌توانید به مراجع قضایی دادگستری نیز مراجعه کنید. دارندهٔ سفته باید دادخواست حقوقی خود را بر علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن، تحویل مراجع قضایی بدهد. اگر این اشخاص مطابق قانون محکوم شوند، حکم توقیف اموال آن‌ها صادر می‌شود و اگر اموالی برای توقیف موجود نباشد، دارنده می‌تواند حکم بازداشت و زندانی شدن مسئولان سفته را دریافت نماید.

دادخواست مطالبه وجه سفته

دادخواست مطالبه وجه سفته

در این مقاله قصد داریم به صورت جامع شما را با دادخواست مطالبه وجه سفته آشنا کنیم، همچنین نحوه اجرا گذاشتن سفته را نیز با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:

نحوه اجرا گذاشتن سفته

نحوه اجرا گذاشتن سفته

نحوه اجرا گذاشتن سفته

همانطور که میدانید سفته یکی از اسناد تجاری می باشد که افراد طی آن باید در زمان مشخص شده و یا عندالمطالبه مقدار وجه نوشته شده در سفته را بپردازند، برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سفته مقاله ی سفته چیست را مطالعه فرمایید. حال که با سفته اشنا شدیم بیایید نحوه اجرا گذاشتن سفته را با یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم.

به مطالبه‌ی قانونی سفته واخواست یا اجرا گذاشتن سفته می‌گویند که به گواهی عدم پرداخت چک شباهت بسیار زیادی دارد. پیشنهاد میکنیم مقاله ی وکیل چک در تهران را حتما مطالعه فرمایید. گاهی اوقات ممکن است فردی که سفته ای را برای مدت مشخص به یک فرد دیگری داده، مقدار وجه سفته را در مدت معلوم شده پرداخت نکند، در این صورت فرد دارنده سفته میتواند اقدام به اجرا گذاشتن سفته کند.

واخواست کردن و یا اجزا گذاشتن سفته باعث می شود تا سفته به عنوان یک سند از مزیت هایی تجاری بودن بهره مند شود. مطالبه سفته و یا اجرا گذاشتن سفته بدون واخواست آن به معنی انصراف دارنده از مزیت های تجاری سفته، مثل اقامه دعوای مطالبه علیه ظهرنویسان و یا عدم پرداخت خسارت احتمالی جهت توقیف اموال صادرکننده، می باشد.

از این رو مطالبه سفته واخواست نشده مانند تمام اسناد عادی از طریق اقامه دعوی در دادگاه انجام می پذیرد، با این تفاوت که این دعوا تنها علیه صادرکننده قابل طرح است و امکان مطالبه وجه سفته از ضامن و ظهرنویس ها وجود نخواهد داشت.

برای اجرا گذاشتن سفته و مطالبه وجه سفته کارفرما می تواند ابتدا خسارت خود را برآورد کرده و به دادخواست ضمیمه کند و یا اینکه ابتدا دادخواست مطالبه وجه بدهد و بعد از آن تقاضای اظهارنظر کارشناسی برای برآورد خسارت وارد شده را بپردازد.

مدت زمان به اجرا گذاشتن سفته

سفته ای که دارای تاریخ می باشد دارنده سفته باید در تاریخ ذکر شده در سفته مبلغ آن را مطالبه کند و زودتر از موعد نمی تواند مبلغ را از صادرکننده درخواست کند. چنانچه دارنده زمان موردنظر مبلغ را درخواست نکند حق او محفوظ می باشد.

با توجه به وجود بانک ها در جامعه ی امروزی و ضرورت مراوده افراد با آنها، وجود قوانین ومصوبات و بخش نامه های پیچیده مربوط به بانک ها، موجب شده شاخه تخصصی حقوقی وکیل بانکی ایجاد شود.

طبق قانون سفته 1401: چنانچه دارنده سفته بخواهد علاوه بر صادرکننده علیه ضامن ها و ظهرنویس ها نیز اقدام کند می بایست تا 10 روز سفته را واخواست نموده و تا یک سال بعد از آن اقامه دعوی کند وگرنه حق او فقط در خصوص صادرکننده باقی خواهد ماند

برای اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد

برای اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد

برای اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد

حال ممکن است این سوال برای شما عزیزان پیش بی آید که برای اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم با توجه به اینکه سفته یک سند تجاریاست برای وصول آن می توانید علاوه بر مراجع قضایی از طریق اجرای ثبت نیز اقدام کنید.

چنانچه مبلغ درج شده در سفته کمتر از 20 میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف قابل بررسی و رسیدگی است و مبلغ بالای 20 میلیون تومان دادگاه حقوقی صالح می باشد.

وصول مطالبات در این زمینه به این معنی می باشد که شما پولی را که به عنوان وام و یا دین به کسی دادید طلب میکنید و درخواست باز پس گیری می کنید، برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با وصول مطالبات مقاله وصول مطالبات یعنی چه را مطالعه فرمایید.

برای اینکه دارنده بتواند از طریق مراجع قضایی برای به اجراگذاشتن سفته اقدام کند باید نسبت به تنظیم دادخواست اقدام نماید، در صورتی که دارنده توسط دادگاه محق شناخته شود و صادرکننده همچنان مبلغ را پرداخت ننماید و اعسار او نیز ثابت نشود فرد بازداشت خواهد شد.

اجرای سفته از طریق اداره ثبت

یکی از راه های اجرا گذاشتن سفته اجرای سفته از طریق اداره ثبت می باشد، همانطور که بالاتر نیز گفته شد، شما میتوانید از طریق اداره ثبت اقدام به اجرا گذاشتن سفته کنید. در این روش ابتدا دارنده سفته باید وجه سفته را از صادرکننده مطالبه نماید. در صورت مطالبه نمودن و عدم پرداخت آن در سررسید دارنده باید ظرف مدت 10 روز واخواست تنظیم نماید. واخواست یا اعتراض عدم پرداخت باید در فرمهای مخصوص تنظیم گردد.

اجرای سفته از طریق شورای حل اختلاف

اجرای سفته از طریق شورای حل اختلاف

اجرای سفته از طریق شورای حل اختلاف

یکی دیگر از روش های اجرا گذاشتن سفته، اجرای سفته از طریق شورای حل اختلاف می باشد. در این روش فرد دارنده سفته به شو.رای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست خود را به شورا تقدیم میکند، بازرسان با بررسی مدارک و اسناد موجود به صحت و درستی سفته، رای حکم جلب فرد را صادر میکنند. برای انجام این کار پیشنهاد میکنیم حتما از یک وکیل حرفه ای در زمینه دعاوی اجرا گذاشتن سفته مشاوره بگیرید.

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت اینگونه است که خودتان و یا از طریق وکیل جهت تنظیم دادخواست مطالبه سفته اقدام می کنید و سپس آن را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می کنید تا بعد از تعیین شعبه و وقت رسیدگی جهت دفاع در وقت مقرر حاضر شوید. البته برای اینکه بتوانید از کلیه حقوق قانون تجارت بهره‌مند شوید بهتر است ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته، آن را واخواست نمایید و سپس به طرح دعوی مطالبه وجه سفته بپردازید.

اجرا گذاشتن سفته عندالمطالبه

یکی از انواع سفته، سفته عندالمطالبه می باشد. در سفته عندالمطالبه فرد گیرنده ی سفته میتواند در هر زمانی که خواست اقدام به دریافت وجه سفته کند. حال برای به اجرا گذاشتن سفته عندالمطالبه نیز باید بگوییم ابتدا فرد دارنده به دفتر ثبت الکترونیکی مراجعه کرده و دادخواست خود در زمینه دریافت و مطالبه وجه سفته را تنظیم میکند. برای این کار پیشنهاد میکنیم از یک وکیل خبره در این زمینه راهنمایی بگیرید.

قبل از اجرا گذاشتن سفته پیشنهاد میکنیم با یک وکیل سفته حرفه ای مشورت کنید، شما میتوانید در لیست اسامی وکلای پایه یک دادگستری تهران یکی از وکیل های فوق حرفه ای وکالت تهران را انتخاب نمایید.

نحوه اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

نحوه اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

نحوه اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

با توجه به آنچه گفته شد بعد از صدور سفته بدون تاریخ امکان دریافت وجه آن وجود دارد اما چون سفته بدون تاریخ دیگر یک سند تجاری محسوب نمی شود و یک سند عادی به حساب می آید ، برای مطالبه آن دیگر امکان شکایت و ادعای بلامحل بودن وجود ندارد از این رو برای مطالبه سفته بدون تاریخ تنها می توان به طریق حقوقی اقدام کرد.

دادخواست مطالبه وجه سفته

همانطور که بالاتر نیز گفته شد دادخواست مطالبه وجه سفته از روش های متفاوت امکان پذیر می باشد.در این بخش نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته را برای شما عزیزان قرار داده ایم.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته
خواهان : …………

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و مطالبه وجه سفته (سه فقره) به مبلغ بیست میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت پرداخت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

1- فتوکپی مصدق سفته ها

متن دادخواست مطالبه سفته
ریاست محترم دادگاه

احتراما به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

خوانده فوق به موجب سه فقره سفته به شماره های …… و …….. هرکدام به مبلغ 100/000 ریال و 131/059 به مبلغ دو میلیون ریال جمعا دویست و بیست میلیون ریال به موکل بدهکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت دین و بدهی خود نمی باشد علیهذا از دادگاه محترم صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ یاد شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت پرداخت وجه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از شورای حل اختلاف

در بخش زیر نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از شورای حل اختلاف را قرار داده ایم:

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن
مطالبه وجه سفته به ميزان “تا ده میلیون ريال” ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق :1-سفته، 2-واخواست نامه.
رياست محترم شورای حل اختلاف “نام شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق……فقره سفته تقديمي به شمارة/شماره هاي خزانه داريكل……….سري……….اينجانب……….مبلغ……..ريال از خوانده رديف اول به عنوان متعهد و خوانده/خواندگان رديف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنويس طلبكارم. نظر به اينكه آنان با وصف مراجعات مكرر حلول اجل و سررسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا مستنداٌ به مواد 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و 249 و307و 309 قانون تجارت صدور حكم به محكوميت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان “تا ده میلیون ريال” ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن وفق بند ( ج ) از ماده 108 و 117 قانون مارالذكر تقاضا مي شود .

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و اعسار از هزینه

وکیل یا نماینده قانونی :

تعیین خواسته و بهای آن:

دلائل و منضمات دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی( دادگستری )…..

با سلام و دعای خیر– احتراما به استحضار عالی می رساند:اینجانب به موجب یک فقره سفته بر به شماره خزانه داری کل……به سر رسید……مبلغ…….ريال از خوانده محترم طلبکارم که به علت عدم تادیه منجر به صدور واخاست نامه گردیده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۳۰۴ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ و ۳۰۹قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ…..ريال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

نمونه دادخواست تامین خواسته سفته

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
1- به موجب یک فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داری کل ………………. سـرى …………………… مبلغ ………………….. که فتوکپی آن به پیوست تقدیم است و در وجه اینجانب صادر شده است، خواندگان به ترتیب متعهد و ظهرنویس مزبور در سررسید معین مبلغ آن را پرداخت ننموده اند که به علت عدم تأدیه، سفته مذکور واخواست گردیده است.
2- اینک وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 292 قانون تجارت صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن حسب ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و سپس ابلاغ قرار استدعا می شود.

حکم اجراییه سفته

حکم اجراییه سفته

حکم اجراییه سفته

حکم اجراییه سفته به این صورت می باشد که در آن پس از درخواست خواهان جهت صدور اجراییه مدیر دفتر شعبه اجراییه را صادر و به خوانده ابلاغ می نماید و به او ده روز مهلت جهت معرفی اموال خود داده می شود. در صورتی که خوانده ظرف این مدت اقدام به معرفی اموال جهت پرداخت بدهی خود نکند با درخواست خواهان پرونده اجرایی تشکیل شده و به واحد اجرای احکام ارسال میشود.

هزینه اجرا گذاشتن سفته

حال ممکن است این سوال برای شما عزیزان پیش بی آید که هزینه اجرا گذاشتن سفته چقدر است. هزینه به اجرا گذاشتن سفته بسته به مبلغ درج شده در سفته دارد و مبلغ واحدی در این خصوص نیست. مبالغی که باید برای به اجراگذاشتن سفته بپردازید علاوه بر هزینه ثبت دادخواست که 3 درصد می باشد، 2درصد مبلغ درج شده در سفته به عنوان هزینه واخواست می باشد.

تفاوت واخواست و دادخواست سفته

برای گفتن تفاوت واخواست و دادخواست سفته باید بگوییم واخواست سفته به معنای مطالبه رسمی وجه سفته است. یعنی وقتی دارنده سفته می‌خواهد به صورت رسمی، صادرکننده یا ظهرنویسان و ضامن ‌های سفته را مورد تعقیب حقوقی قرار دهد؛ در اولین فرصت باید سفته را واخواست کند.

اما دادخواست میتواند مطالبه غیر رسمی نیز باشد. در دادخواست سفته، رای ارسال اظهارنامه برای یک شخص، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد. در صورتیکه تعداد متعهدین اصلی یعنی کسانی که سفته را پرداخت کرده اند از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی اظهارنامه مستقلی تهیه و ارسال می گردد.

پیشنهاد میشود: مقالات حقوقی رایگان

سوالات متداول

به مطالبه‌ی قانونی سفته واخواست یا اجرا گذاشتن سفته می‌گویند که به گواهی عدم پرداخت چک شباهت بسیار زیادی دارد و داخل مقاله به صورذت جامع ذکر شده است.

حکم اجراییه سفته این می باشد که پس از درخواست خواهان جهت صدور اجراییه مدیر دفتر شعبه اجراییه را صادر و به خوانده ابلاغ می نماید و به او ده روز مهلت جهت معرفی اموال خود داده می شود.

لاوه بر هزینه ثبت دادخواست که 3 درصد می باشد، 2درصد مبلغ درج شده در سفته به عنوان هزینه واخواست می باشد.

سفته سفید امضا و نکات حقوقی آن

مشاوره حقوقی چک و سفته

سفته سفید امضا، امروزه یک عبارت رایج و آشنا است. بیشتر افرادی که در امور تجاری وارد می‌شوند یا به دنبال استخدام اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ در کارخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف هستند، هنگام بستن قرارداد، با درخواست صدور سفته سفید امضا مواجه می‌شوند. در صورت عدم آشنایی با سفته سفید امضا و عواقب حقوقی آن، مشکلات متعددی برای صادرکننده سفته پیش می‌آید. مشکلاتی که رهایی از آن‌ها بسیار سخت و گاهی غیرممکن است.

برای آشنایی با سفته سفید امضا و نکات حقوقی آن و همچنین دریافت مشاوره حقوقی چک و سفته، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

سفته چیست؟

سفته یک سند تجاری لازم‌الاجراست که بر اساس آن، یک طرف (صادرکننده) متعهد می‌شود مبلغ مشخصی را در یک زمان معین، به‌طرف دیگر (گیرنده وجه) بدهد. این مبلغ نمی‌تواند از رقم مجاز چاپ‌شده روی سفته بیشتر باشد.

یک سفته چه ارکانی دارد؟

تاریخ صدور و پرداخت (سررسید)، وجه، نام صادرکننده، نام گیرنده سفته و همچنین محل امضا صادرکننده از ارکان سفته محسوب می‌شود.

نحوه تکمیل متن سفته چگونه است؟

 1. لازم است صادرکننده سفته، وجه مورد‌نظر را به عدد و حروف تعیین نماید.
 2. در بخش حواله‌کرد، بهتر است به‌جای نوشتن عنوان کلی (حامل)، نام گیرنده نوشته شود.
 3. تکمیل تاریخ صدور و پرداخت سفته بخش دیگری است که باید مورد‌توجه صادرکننده باشد. در قسمت تاریخ پرداخت (سررسید)، تاریخی که گیرنده وجه می‌تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید، با عدد و حروف درج می‌شود. بهتر است تا حد امکان، از نوشتن عبارت (عندالمطالبه) در قسمت تاریخ پرداخت اجتناب شود.
 4. همچنین ضروری است که سفته توسط صادرکننده امضا شود. افزودن اثر‌انگشت یا مُهر شخصی در افزایش اعتبار امضا مؤثر است.
 5. علاوه بر صادرکننده و گیرنده وجه، افرادی می‌توانند به‌عنوان ظهرنویس پشت سفته را امضا کنند و ضامن صادرکننده در پرداخت وجه شوند.

مشاوره حقوقی چک و سفته

سفته سفید امضا چیست؟

حال که با سفته و ارکان آن آشنا شدید، درک مفهوم سفته سفید امضا آسان‌تر می‌شود. سفته سفید امضا سفته‌ای است که در آن نام و امضای صادرکننده وجود دارد، اما سایر ارکان سفته مثل تاریخ پرداخت (سررسید)، وجه و نام گیرنده خالی می‌ماند و در‌واقع تکمیل متن آن به گیرنده سفته واگذار می‌شود. در چنین شرایطی، دارنده سفته می‌تواند این سند را مطابق خواست خود تکمیل کند و برای وصول آن اقدام نماید. همچنین این امکان برای او وجود دارد که سفته را به فرد دیگری انتقال دهد.

از‌لحاظ حقوقی تأکید می‌شود هرگز سفته سفید امضا را در اختیار دیگران قرار ندهید. زیرا این کار ممکن است شمارا با وضعیت خطرناکی روبرو کند. اگر به هر دلیلی سفته سفید امضا صادر کرده‌اید و نیاز به مشاوره حقوقی چک و سفته دارید، همین امروز با تیم حقوقی لامینگو تماس بگیرید.

آیا سفته سفید امضا اعتبار قانونی دارد؟

باید بدانید طبق قانون تجارت، وجه سفته باید پرداخت شود و سندی با عنوان سفته سفید امضا در این قانون استثنا محسوب نمی‌شود. بنابراین صدور سفته به‌صورت سفید امضا و واگذاری تکمیل آن به گیرنده سفته، بر اعتبار سفته اثر نمی‌گذارد.

در حقوق ایران، سفید امضا پذیرفته شده ‌است و قانون‌گذار فرض می‌کند با امضای سفته، شما به گیرنده وکالت داده‌اید تا سفته را به خواست خود تکمیل و استفاده کند. بنابراین با این تصور که سفته سفید امضا قابل وصول نیست، نادانسته خود را دچار مشکل ننمایید.

روش وصول سفته سفید امضا به چه صورت است؟

برای این کار، ابتدا باید مشخصات صادرکننده و گیرنده سفته و تاریخ پرداخت (سررسید) درج شود. سپس از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی اظهارنامه‌ای برای صادرکننده در خصوص وصول وجه سفته ارسال گردد. در صورتی که ظرف موعد مشخص‌شده نسبت به پرداخت وجه اقدامی صورت نگیرد، باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید سفته، واخواست آن تهیه شود. سپس دارنده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته را به دادگاه ارائه نماید.

تکلیف کسی که از سفته سفید امضا سوءاستفاده می‌کند چیست؟

بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.»

فرض کنید شما سفته سفید امضایی را به دیگری داده‌اید و اکنون او از این سند سوءاستفاده کرده‎‌است. بر اساس این ماده، شما لازم است در محاکم قضایی اولاً سفید امضا بودن سند را اثبات کنید و ثانیاً سوءاستفاده آن فرد از سند را ثابت نمایید. برای اثبات سفید امضا بودن، دادگاه سفته را به کارشناس خط ارجاع می‌دهد، البته داشتن شاهد هم می‌تواند در این مورد مفید باشد. باید بدانید که اثبات این موارد، کار آسانی نیست. بنابراین بهترین تصمیم آن است که از ابتدا سفته سفید امضا صادر نکنید. بدین ترتیب جلو سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود.

برای جلوگیری از سوءاستفاده، سفته تضمینی یا سفته حسن انجام کار چگونه تکمیل شود؟

بسیار رایج است که کارفرما از کارگر یا کارمند خود درخواست سفته تضمینی می‌نماید. دقت کنید در چنین مواردی سفته را سفید، امضا ننمایید. ارائه سفته بدون رسید و بدون بابت و سفید امضا به کارفرما این اجازه را می‌دهد تا هر وجهی را در هر زمان، تا سقف مبلغ سفته، از شما مطالبه کند.

بنابراین، برای تکمیل چنین سفته‌ای پیشنهاد می‌شود در بخش تاریخ پرداخت بنویسید: «جهت ضمانت» یا «جهت ضمانت حسن انجام کار». در بخش نام گیرنده هم حتماً نام کارفرما یا شرکت را ذکر کنید تا امکان انتقال سفته فراهم نشود. از کارفرما بخواهید در متن قرارداد به دریافت سفته تضمینی از شما اشاره و شماره سفته را هم قید نماید. در آخر از سفته کپی تهیه کنید یا از گیرنده سفته رسید بگیرید. به‌علاوه، حضور شاهد در هنگام امضای چنین سفته‌ای در کاهش ریسک احتمالی مؤثر است.

آیا سفته تضمین حسن انجام کار قابل وصول است؟

بله؛ در صورتی که کارفرما بتواند در دادگاه تخلف صادرکننده سفته ناشی از عدم انجام تعهدات را اثبات نماید. به‌عنوان‌مثال، شما قبل از اتمام قرارداد از ادامه همکاری انصراف می‌دهید و امکان جایگزینی نیروی کار جدید هم برای کارفرما فراهم نیست. اگر این تصمیم شما در روند کار اخلال ایجاد کند، کارفرما می‌تواند سفته را تا سقف مبلغ مندرج بر آن از شما طلب کند.

سفته سفید امضا و خیانت در ‌امانت:

سوءاستفاده از سفید امضا ازجمله مصادیق جرم خیانت‌در‌امانت است. اگر امین (فردی که سندی به‌عنوان امانت نزد او قرار دارد) نسبت به این سند، هر نوع رفتار خائنانه‌ای را نشان دهد، جرم خیانت‌در‌امانت واقع می‌شود.

فرض کنید فردی سفته‌ای برای تضمین انجام کار و به‌طور امانت در اختیار داشته‌، یعنی قرار بر این بوده ‌است که در آینده این سفته را به صاحبش بازگرداند و آن را خرج نکند. حال اگر این فرد، سفته را مورد سوءاستفاده قرار دهد، به دیگری واگذار کند، سفته را تلف کند و یا مفقود سازد، از‌آنجا‌که این سفته در حکم مال امانی بوده‌ است، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی، دارنده سفته به جرم خیانت در امانت به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اثبات جرم خیانت‌در‌امانت در مورد سفته سفید امضا در صورتی امکان‌پذیر است که در هنگام صدور سفته، مدارک اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ محکمه‌پسند (دریافت رسید، تهیه کپی از سفته، حضور شاهد، درج شماره سفته در قرارداد و….) تهیه شود تا در صورت سوءاستفاده دارنده سفته در دادگاه از آن‌ها استفاده گردد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

سخن پایانی

ملاحظه فرمودید که سفته سفید امضا یک سند معتبر تجاری است. قانون به دارنده سفته سفید امضا این اجازه را می‌دهد که هر زمان بخواهد، صادرکننده را وادار به پرداخت وجه سفته نماید. بنابراین در هنگام صدور سفته، تمام قسمت‌ها را با خودکار خود، با دقت تکمیل نمایید. اگر مجبور هستید به کارفرما سفته سفید امضا بدهید، حتماً نکات احتیاطی عنوان‌شده را رعایت کنید. به یاد داشته باشید که در این زمینه، راهنمایی گرفتن از یک مشاور حقوقی حرفه‌ای، بهترین تصمیم است. بنابراین با مراجعه به تیم حقوقی لامینگو ، از مشاوره حقوقی چک و سفته بهره‌مند شوید.

لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را درباره این مطلب با ما به اشتراک بگذارید و مطالعه سایر مطالب بلاگ لامینگو را از دست ندهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.