محدودیت های ای پی اس در بورس


همه چیز در مورد eps (سود هر سهم یا سود پیش بینی هر سهم) و نحوه محاسبه و بررسی و تعریف آن

این نسبت که برای ارزشیابی قیمت سهام که به صورت ریال بیان می شود. از تقسیم سودخالص سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی به دست می آید. نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت است، از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود که با توجه به قیمت بازاری سهام(قیمت معاملاتی سهم)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می گردد(معین الدین و دیگران-۱۳۹۰).

سود هر سهم بدین صورت اندازه گیری می شود:

میانگین موزون تعداد سهام عادی / (سودسهم سهام ممتاز-سود خالص)

برای محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادی باید نکات زیر را در نظر گرفت:

۱-انتشار سهام جدید از تاریخ انتشار به عنوان عامل مثبت در میانگین لحاظ می گردد.

۲-بازخرید سهام از تاریخ بازخرید به عنوان عامل منفی در میانگین لحاظ می گردد.

۳-ابطال سهام از محل سهام بازخریدی در میانگین بی تاثیر است.

۴-توزیع سودسهمی، تجزیه سهام و معکوس تجزیه، عطف به ماسبق می شود و از ابتدای سال در نظر گرفته می شود(معین الدین و دیگران -۱۳۹۰).

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، ۱۳۸۵). اولین جزء محاسبه ی EPS درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران می باشد. دومین جزء EPS تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از EPS شرکت تلقی می شود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازه گیری نمود به عبارت دیگر EPS مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص می یابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش می توان به میزان درآمدی که هر فرد کسب می کند، دست یافت. با اینکه اجزای EPS ظاهرا ساده به نظر می رسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیده اند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایما در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر می دهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه EPS مشکل ایجاد می کند.

اهمیت EPS و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :

 1. ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند. به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.
 2. پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.
 3. ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.
 4. قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
 5. برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.
 6. نسبت P/E یا قیمت به سود یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .

محدودیت های EPS
تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفا بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است:

 1. EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
 2. EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.
 3. EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.
 4. با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
 5. EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

انواع EPS
برای یک شرکت بیش از یک نوع EPS وجود دارد که انواع مختلف آن با توجه به تغییر در روش تخمین تعداد سهام موجود در بازار، تغییر خواهد کرد. نوع اول EPS تحت تأثیر تغییرات بالقوه تعداد سهام موجود و حق تقدم و اختیار خرید و فروش در بازار قرار نمی گیرد و نوع محدودیت های ای پی اس در بورس دیگر آن که تحت تاثیر تغییرات تعداد سهام شرکت های بازار (سهم های منتشر شده جدید توسط شرکتها ) و حق تقدم و اختیار خرید و فروش قرارمی گیرد. البته این موضوع در مورد بازار ایران صدق نمی کند. در بازار فقط یک نوع EPS وجود دارد و از آنجا که بر حسب مقدار سرمایه ثبت شده در زمان تشکیل مجمع سالانه، محاسبه می شود، مگر اینکه حق تقدم ها به صورت سرمایه افزودنی قبل از تشکیل مجمع به سرمایه شرکت افزده شود که در این صورت میتوآن از آن بهره گرفت. براساس اصول و قوانین پذیرفته شده در آمریکا، شرکت های آمریکائی باید هر دونوع EPS را درصورت های مالی خود داشته باشند: چرا که EPS دراین کشور هر سه ماه یک بار اعلام خواهد شد و در مواردی که شرکت سود ده نیست، ازاین قاعده مستثنی می شود، چرا که با محاسبه تعداد سهم های جدید اضافه شده در بازار ( که از حق تقدم ها و اختیارها ناشی می شوند) مقدار زیان کوچک تر از حد واقعی آن نشان داده می شود و دومین مشکلی که در محاسبه تعداد سهام موجود در بازار برای محاسبه EPS وجود دارد این است که در ترازنامه شرکتها در بخش اوراق بهادار، هیچ گاه از میانگین تعداد سهم های موجود در بازار استفاده نمی شود بلکه تعداد سهامی را که در همان روز بستن ترازنامه، در دست صاحبان سهام است استفاده می کنند. همچنین این تعداد شامل اوراق تبدیلی نیز نمی شود چرا که EPS را کاهش می دهد بنابراین سرمایه گذاران باید در هنگام محاسبه EPS هر دوی این موارد را در نظر بگیرند. EPS به عنوان درآمد هر سهم، میزان سودآوری شرکت را نشان می دهد چرا که در هر شرکت درآمد هر سهم را به کل سهام شرکت تعمیم می دهند و براساس آن تصمیم می گیرند.

تعدیل EPS چیست؟
مدیران شرکت در ابتدای سال مالی با توجه به چشم انداز فعالیتهای شرکت EPS معینی را پیش بینی و اعلام می کنند. اما در طی سال با توجه به روند فعالیت ممکن است تغییر در اصلاح در EPS اعلام شده ضروری به نظر رسد، لذا براساس عملکرد شرکت EPS جدیدی اعلام می کنند که به آن تعدیل EPS گفته می شود.

DPS یا سود تقسیمی هر سهم ۲

هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم ۳ است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. چون DPS سود بخشی از EPS می باشد که سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معمولا” کمتراز EPS می باشد . البته چنانچه تمام سود تقسیم شود EPS و DPS برابر می باشد در بعضی موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولا” از محل سود انباشته سالهای قبل تامین می شود . البته این وضعیت اکثرا” نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می باشد چون سود انباشته همان سود سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولا” جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سالهای بعد نشانه خوبی نیست. باشروع فصل مجامع شرکتهای بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهامداران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می کنند.

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد. براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف ۸ ماه ازتاریخ تصویب به سهامداران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یاDPS تنها به سهامدارانی پرداخت می گردد که درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند.

از وی پی اس VPS یا وی پی ان VPN برای بایننس استفاده کنیم؟

برای فعالیت و ترید در بایننس یا سرویس های مشابه باید از VPN یا VPS استفاده کنیم؟ سوالی که این روز‌ها خیلی پرسیده میشود و قصد داریم در این مقاله خیلی شفاف به این سوال پاسخ بدیم.

همان طور که احتمالا در جریان هستید و در تصویر زیر مشخص میباشد متاسفانه ایران در لیست کشورهای تحریم شده از طرف بایننس میباشد.

تحریم ایران در بایننس

اما شاید براتون سوال باشه پس راهکار فعالیت و ترید از بایننس چیست؟

حتما تصور میکنید که با یک وی پی ان VPN یا سرویس های تغییر آیپی میتوانید بایننس رو دور بزنید و آیپی خود را تغییر بدهید و دیگر آیپی ایران شما برای بایننس قابل شناسایی نیست. که باید همین جا بگیم کاملا روش اشتباهی رو انتخاب کردید!

VPN برای بایننس انتخابی با ریسک بالا

وظیفه اصلی VPN تغییر هویت کاربران اینترنت میباشد. به زبانی ساده تر کاربرد اصلی وی پی ان برقراری امنیت و دور زدن تحریم ها و محدودیت ها میباشد. اما حقیقت ماجرا چیز دیگری میباشد.

وی پی ان بایننس

احتمالا در وب‌گردی های خود و یا در بیشتر وب سایت ها که نیاز به لاگین و و ثبت نام دارند دیده اید که از شما خواسته میشود که وی پی ان خود را خاموش کنید و مجدد وارد شوید و ثبت نام کنید.

دلیل این مورد کاملا شفاف است ( ۹۹٫۹% درصد آیپی های وی پی ان ) قابل شناسایی توسط این وب سایت ها میباشد که بایننس هم از این قاعده مستثنی نیست. و بایننس کاملا تشخیص میدهد که شما از سرویس های تغییر آیپی استفاده میکنید.

همچنین در خوشبینانه ترین حالت ممکن باید عرض کنم در صورتی که شما از وی پی ان استفاده کنید و در حال ترید در بایننس باشید اگر به هر دلیلی دسترسی شما به وی پی ان قطع شود اینجا کار تمام است!

بایننس شما را شناسایی کرده و ریسک مسدود شدن حساب کاربری محدودیت های ای پی اس در بورس شما و از بین رفتن سرمایه شما نیز وجود دارد.

استفاده از آیپی ثابت برای بایننس

بیاید فرض کنیم که حتی این اتفاق هم نیوفته آیپی های وی پی ان معمولا آیپی های پابلیک میباشند و افراد زیادی از آن استفاده میکنند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد در حال جستجو در گوگل یا وب سایت های دیگر از شما خواسته میشود که معمای آن را حل کنید تا تشخیص دهد که شما ربات نیستید. فکر میکنید این اتفاق چرا می‌افتد؟

این اتفاق زمانی رخ میدهد که دستگاهای زیادی از یک آیپی قصد داشته باشند یک وب سایت را باز کنند. این اتفاق کاملا در بایننس نیز تکرار میشود. پس در این شرایط شک بایننس رو بیش از حد زیاد میکنید چون تشخیص میدهد که شما یا ربات هستید یا دارید اون را دور میزنید.

آیپی ثابت نیز راهکار امنی برای شما نمیباشد بیشتر سرویس های تغییر آیپی که آیپی ثابت دارند نیز آن را در اختیار افراد زیادی قرار میدهند. و با هر بار اتصال آیپی شما تغییر میکند.

اگر شما بخواهید یک آیپی ثابت برای بایننس داشته باشید باید آن را دلاری خریداری کنید که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه ماهیانه برای شما خواهد داشت. باز هم ریسک قطع شدن و لو رفتن لوکیشن حقیقی شما وجود دارد!

اما راهکار امن ترید در بایننس چیست؟

استفاده از وی پی اس vps برای بایننس

بزارید خیلی ساده این روش رو توضیح بدیم. در این روش دقیقا مثل این میمونه که شما در کشوری مثل فنلاند، فرانسه یا حضور دارید و دارید از اینترنت اون کشور استفاده میکنید.

در این روش شما کنترل از راه دور یک کامپیوتر را انجام میدهید و در صورتی که حتی اینترنت شما به هر دلیلی قطع شود آیپی شما برای بایننس نمایش داده نمیشود و فقط دسترسی شما از سرور قطع میشود.

آیپی شما در استفاده از VPS Trade به هیچ عنوان تغییر نمیکنه و همیشه یک آیپی ثابت خواهید داشت. همچنین اینترنت سرور مجازی حدودا ۱۰۰ برابر اینترنت ما سرعت داره پس دستورات buy , sell خیلی سریع تر و زودتر انجام میشود.

خرید سرور مجازی VPS مخصوص ترید

حالا که تفاوت و امنیت اطلاعات در استفاده از سرور مجازی را متوجه شدید بزارید سرویس های مناسب این کار را به شما معرفی کنیم.

شما میتوانید با توجه به نیاز خود از بین تعرفه های موجود سرور مجازی بایننس خود را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید رم و مشخصات موجود در تعرفه های سرور مجازی ترید دقیقا مثل رم موجود در کامپیوتر عمل میکند. پس هر چقدر رم و سی پی یو بالاتری داشته باشید سرعت کار کردن کامپیوتر ( سرور مجازی ) نیز بالاتر خواهد بود و این رم و سی پی یو ارتباطی با رم و سی پی یو موبایل یا کامپیوتر شما ندارد.

دقیقا مثل این میمونه که شما دارید کامپیوتری رو اجاره میکنید که مثلا ۶ گیگ رم داره و …

توجه داشته باشید شما با هر دیوایسی مثل موبایل و تبلیت و کامپیوتر ( اندروید و IOS ) به راحتی میتوانید با یک اینترنت معمولی به سرور مجازی خود متصل شوید و از آن استفاده نمایید.

در صورتی که نیاز به مشاوره برای انتخاب خود دارید میتوانید با شماره های پشتیبانی در تماس باشد.

قانون محدودیت کداولی‌ها از امروز اجرایی می‌شود/ مستثنی‌ها امکان معامله خواهند داشت

قاعدتا اگر در اُفت قیمت سهم هم مقدار حجم مبنا معامله نشود، سهم افت نخواهد کرد به همین دلیل، باید گفت حجم مبنا دوطرفه است.

قانون محدودیت کداولی‌ها از امروز اجرایی می‌شود/ مستثنی‌ها امکان معامله خواهند داشت

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ محسن خدابخش در خصوص مصوبه های اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حجم مبنا دو طرفه است به این معنی که هم در صف های فروش و هم در صف های خرید اگر به اندازه حجم مبنا معامله نشود، قیمت سهم تغییری نخواهد کرد. مساله بعدی این است که وقتی قیمت ها با یک اتفاق نظر بیشتری شکل بگیرد، ماندگارتر می شود.

وی ادامه داد: بالاخره وقتی قیمت شرکت هایی در بازار تعیین می شود، باید یک حجم معقولی از آن سهام در بازار معامله شود که بگوییم ارزش کل شرکت تغییر کرده است، به این دلیل که قیمتی که شکل می گیرد بر کف پولی شرکت تاثیر می گذارد.

خدابخش در خصوص حجم مبنا و تغییران آن افزود: مساله بعدی این است ‌که حجم مبنایی که صورت گرفته و تعیین شده است باعث می شود که قیمت ها دچار نوسان با حجم کمتر نشوند و نیازمند این است که افراد با رسیدن تعداد سهام به میزان حجم مبنا تحلیل کنند، به همین ترتیب، فرصت کافی برای آنها فراهم شود.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در خصوص محدودیت های کداولی ها ابراز داشت: بازار سرمایه یک بازار تخصصی است. هدف ما این نیست که با یک ماه افراد تحلیل گر بازار شوند ولی حداقل هایی را باید بدانند، از جمله اینکه آن چیزی که برای یک شرکت مهم است تداوم سودآوری یک شرکت است و تشکیل صف خرید فاکتوری برای انتخاب سهم برای پرتفو نیست.

وی با اشاره به آشنایی کداولی ها با مفاهیم بازار سرمایه بیان خاطر نشان کرد: کداولی ها حتما باید با مفاهیمی مثل ای پی اس و پی به ای آشنا باشند و باید بدانند که اصلی ترین و اساسی ترین مساله سودآور بودن شرکت است و بعد از آن به بحث دارایی های شرکت و . می رسیم. ولی آن چیزی که شرکت را در بلند مدت رشد می دهد، فعالیت و اقدامات عملیاتی شرکت است.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: بازار سرمایه یک بازار تخصصی است که یا باید دانش اولیه را کسب کنید و یا به متخصصین مراجعه کنید. علی رغم اینکه گفته ایم آنهایی که تخصص ندارند به صندوق ها مراجعه کنند. افراد فعلا در بازار فقط بازده را لحاظ می کنند. در صورتی که هیچ تضمینی برای سودآوری در بازار نیست و بازده باید در کنار ریسک سنجیده شود. افراد با مفهوم ریسک آشنا شوند و بدانند که در بازار سرمایه، سود تضمینی نیست .

وی در ادامه گفت: کسانی که می گویند در یک ماه هیچ سهامداری تحلیل گر نمی شود و . درست است. ولی حداقل در خصوص ای پی اس، پی به ای، سود شرکت و مجمع آگاهی پیدا می کند و اگر سهمی را خریداری می کند حداقل باید در مجمع سودی از آن بگیرند و فقط بحث سودسرمایه مد نظر نباشد. این ها مسائلی است که افراد باید بدانند و سپس وارد بازار شوند.

وی با بیان این مساله که از امروز محدودیت های معاملاتی بر روی کداولی ها اجرایی می محدودیت های ای پی اس در بورس شود بیان داشت: افرادی که از امروز کدهای معاملاتی برای آنها صادر شده است امکان معامله نخواهند داشت و پس از گذشت یک ماه و قبولی در آزمون می توانند معامله داشته باشند. اما افرادی که قصد اقدام برای تسهیلات خرید مسکن هستند و افرادی که تمایل دارند واحدهای صندوق های سرمایه گذاری را خریداری کنند از این محدودیت ایجاد شده بر روی کدهای معاملاتی مستثنی هستند.

بهترین کشور ها برای سرور مجازی بایننس کدامند؟‎

صرافی بایننس کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و… را تحریم کرده است به گونه ای که شما نمی توانید معاملات ارزی خود را به طور مستقیم از این کشورها انجام دهید و به محض اینکه به حساب بایننس با آی پی ایران وارد شوید، حساب شما با موجودی مالی آن به طور کامل بلوکه می شود. از این رو برای ورود به بایننس بهترین راهکار استفاده از سرور مجازی کشورهایی است که مشکلی با بایننس ندارند. ما در این مقاله می خواهیم بهترین کشور ها برای سرور مجازی بایننس را به شما معرفی کنیم.

معرفی کشورهای ارائه دهنده سرور مجازی بایننس

همان طور که می دانید بازار ارزهای دیجیتال توسعه و رونق زیادی گرفته است. افراد باید برای حفظ امنیت و جلوگیری از بسته شدن حساب بایننس خود با اینترنت کشوری به جز ایران به وب سایت بایننس مراجعه کنند. به همین دلیل باید از سرور مجازی بایننس استفاده کنید.

کشور های زیادی سرور مجازی بایننس را ارائه می دهند و شما می توانید از هر کشوری که شرکت بایننس آن را تحریم نکرده و یا به طور برعکس، آن کشور وبسایت بایننس را مسدود نکرده است، سرور مجازی تهیه کنید و به فعالیت بپردازید.

نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که اگر از کشوری که تحت تحریم صرافی بایننس است، به حساب کاربری خود متصل شوید، حساب کاربری شما به همراه کل دارایی آن، مسدود خواهد شد و تا زمانی که کشور شما از لیست سیاه بایننس خارج نشود، دارایی شما بلوکه خواهد ماند.

استفاده از VPN و VPS یا همان سرور مجازی، بهترین راه برای دور زدن تحریم های بایننس است، اما به علت اینکه VPN ها آی پی ثابتی ندارند و هر بار شما را با یک آی پی جدید به بایننس وصل می کنند، خیلی زود شناسایی شده و ممکن است بایننس حساب کاربری فرد استفاده کننده از آن را مسدود کند.

اما VPS ها به علت ارائه دادن یک آی پی ثابت همیشگی، مشکل فوق را نخواهند داشت و تنها نکته ای که در انتخاب آن ها باید مد نظر قرار دهید این است که کشوری را انتخاب کنید که مشکل مالی و تحریمی با بایننس نداشته باشد.

بهترین کشورهایی که می توانیم از آن ها برای بایننس سرور مجازی بخریم!

 • فرانسه
 • هلند
 • لهستان
 • کانادا‎

فرانسه

مزایای سرور مجازی فرانسه
 • ارائه خدمات سرور مجازی فرانسه در دیتاسنتر معتبر جهانی OVH
 • CPU سری سرور برای افزایش سرعت و قدرت سرور
 • پشتیبانی 24 ساعته سرویس
 • مدیریت کامل سرور مجازی برای بهینه سازی سرور برای سرعت بارگذاری

همچنین سرور مجازی فرانسه با پورت اختصاصی 1 گیگابایت و ترافیک و پهنای باند نامحدود هزینه کاربران را در استفاده از ترافیک بسیار کاهش داده و افرادی که استفاده از دانلود و آپلود آن ها زیاد است بهتر است از سرور مجازی فرانسه استفاده کنند.

مزایای سرور مجازی هلند
 • آی پی ثابت
 • ترافیک نامحدود
 • قابل اعتماد و پر سرعت
 • مناسب ترید و بایننس

سرور مجازی هلند در کشور هلند و شهر آمستردام قرار دارد. این سرور ها به دلیل کیفیت بسیار بالایی که دارند بسیار مشهور هستند و برای کاربرانی که به یک سرور با موقعیت فیزیکی در کشور هلند نیاز دارند مناسب می باشد. خوب است بدانید که سرعت کار با سرور های این کشور برای کاربران ایرانی بسیار مناسب است و زمان پینگ تایم بین 40 – 90 میلی ثانیه از شهر های مختلف ایران دارد.

لهستان

مزایای سرور مجازی لهستان

از سرورهای مجازی لهستان استفاده های زیادی می شود و به دلیل مناسب بودن و سخت افزار با کیفیت و هارد سرور SSD NVME برای کارهایی مانند میزبانی وب، رمز ارزها، بورس و غیره استفاده می شود.

با باز کردن صفحات در مرورگر VPS لهستان، شما به عنوان یک شهروند لهستان صفحه را باز خواهید کرد و محدودیت های آی پی ایرانی را نخواهید داشت.

کانادا‎

مزایای سرور مجازی کانادا‎
 • بهترین قیمت نسبت به عملکرد
 • عملکرد بالا
 • سرعت بالای بارگذاری
 • پهنای باند و ترافیک بسیار زیاد

با خرید سرور مجازی کانادا شما به عنوان یک شهروند کانادایی شناخته خواهید شد. بسیاری از کاربران برای کار با سایت های تبادل ارز دیجیتال و صرافی های آنلاین مانند بایننس محدودیت های ای پی اس در بورس ترجیح می دهند از کشور کانادا به اکانت های کاربری خود متصل شوند و در آن فعالیت کنند.

کشورهایی که نباید از آن ها سرور مجازی برای بایننس خریداری کرد!

آلمان

سرور مجازی بایننس آلمان، به دلیل اینکه بین کشور های زیادی مانند ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و برخی از کاربران تخلف هایی انجام داده اند، در لیست خاکستری بایننس قرار گرفته است. بنابراین باید برای اثبات آلمانی بودن خود، مدارک احراز هویتی (مانند کارت شهروندی و گواهی نامه) به بایننس ارائه دهید.

در چنین موقعیتی بایننس از شما مدارک احراز هویت می خواهد و شما نمی توانید چنین چیزی به آن ها ارائه کنید که در نتیجه حساب بایننس شما مسدود شده و تا زمان ارائه مدارک نمی توانید از مسدودیت خارج شوید. بنابراین بهتر است کشور آلمان را برای ایجاد حساب بایننس انتخاب نکنید.

امریکا

با اینکه صرافی بایننس مدت هاست مقر دفتر اصلی خود را از کشور چین خارج کرده است، اما امریکا همچنان استفاده از آن را برای شهروندانش توصیه نمی کند و بنابر قوانین مالیاتی سختگیرانه ای که دارد، توصیه می کند تا شهروندان امریکایی از صرافی های داخلی امریکا نظیر کوین بیس استفاده کنند.

در نتیجه استفاده از بایننس در امریکا محدودیت هایی را ممکن است داشته باشد که در این صورت، بهتر است از سرورهایی استفاده کنیم که در امریکا نباشند.

روسیه

روسیه مشکل خاصی با بایننس ندارد اما بدلیل سیاست های غیر قابل پیشبینی آن، ممکن است به طور ناگهانی قوانینی وضع کند که معاملات در بایننس را نیز تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین در لیست کشورهایی قرار می گیرد که بهتر است برای ترید از آن ها به بایننس متصل نشویم.

ترکیه

ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که به تازگی قوانین سختگیرانه تری در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور خود وضع نموده است. همین موضوع سبب شده تا بایننس نیز در مواجهه با کاربران ترک، حساسیت بیشتری به خرج دهد و حتی بعضی از امکانات و عرضه های اولیه را نیز برای این کشور، ارائه ندهد.

قبل از خرید سرور مناسب بایننس به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

 • حداقل 4 گیگابایت رم و پردازنده 2 هسته ای برای سرور مجازی بایننس انتخاب کنید. (برای عملکرد و سرعت بهتر و جلوگیری از هنگ کردن سرور).
 • از ثابت بودن IP اطمینان حاصل کنید و از فروشنده تضمین بخواهید که تا زمانی که شما نخواهید آی پی سرور مجازی شما تغییر نخواهد کرد.
 • توجه کنید که سرور مجازی بایننس خود را از بهترین کشور های ارائه دهنده آن که به شما معرفی کردیم انتخاب نمایید.
 • باید با گوشی اندروید، آیفون یا لپ تاپ به سرور بایننس متصل شوید.
 • همان طور که در ابتدای متن گفتیم توجه کنید که سرور مجازی بایننس شما نباید از کشورهایی که تحت تحریم بایننس هستند، تهیه شده باشد.

نمایش دیدگاه‌ها

با خرید یک سرور مجازی ترید، می توانید
در هرجایی و در کوتاه ترین
زمان ممکن تریدهای خود را در بستر صرافی های مختلف انجام دهید؛ یک سرور مجازی ترید همیشه در دسترس است و امکان استفاده
از آن درحالت های مختلف وجود دارد.

بنده احراز هویت امارت انجام دادم سوالم اینه که حتما باید vps امارات تهیه کنم یا مثلا میشه از vps فنلاند استفاده کرد

خیر، الزامی به اتصال از آی پی کشور احراز هویت شده ندارید و از هر کشور مجازی امکان اتصال وجود دارد.

سقوط بورس‌های جهانی به دلیل محدودیت‌های ناشی از اومیکرون

سقوط بورس‌های جهانی به دلیل محدودیت‌های ناشی از اومیکرون

تهران - ایرنا - موج جدید شیوع ویروس کرونا و هراس از اعمال محدودیت‌های جدید به دلیل گسترش گونه اومیکرون، بازارهای سهام جهان در روز دوشنبه را قرمز کرد.محدودیت های ای پی اس در بورس

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس اسپانیا، هفته ماقبل آخر سال ۲۰۲۱ میلادی با ریزش در بازارهای سهام آغاز شد که یکی از دلایل اصلی آن شیوع بالای نوع اومیکرون از ویروس کرونا بود.

بازار سهام اسپانیا «ایبکس۳۵» که تا حدود ۳ درصد سقوط کرد با ریزش ۰.۸۳ درصدی بسته شد.

سهام لندن و پاریس و بورس فرانکفورت و میلان با ریزش حدود ۲ درصدی بسته شد.

به این ترتیب، شاخص «دکس ۳۰» بورس آلمان با کاهش ۲.۶۱ درصدی به ۱۵ هزار و ۱۱۷ واحد رسید.

شاخص «ام‌آی‌بی» بورس ایتالیا نیز با ۲.۴۴ درصد کاهش به ۲۵ هزار و ۹۶۵ واحد رسید.

شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن نیز با نزول ۲ درصدی به ۷ هزار و ۱۲۷ واحد و شاخص «کک-۴۰» بورس فرانسه با کاهش ۲.۳۰ درصدی به ۶ هزار و ۷۷۷ واحد دست یافتند.

شاخص‌های اصلی وال استریت اما با سقوط بیشتری در حوزه فناوری به کار خود پایان دادند. «داو جونز» (شاخص اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار ایالات‌متحده آمریکا)، «اس اند پی ۵۰۰» و «کامپوزیت نزدک» که سهام اصلی بخش فناوری آمریکا را تشکیل می‌دهند، ۲ درصد کاهش یافت.

به گفته رابرت شاین مدیر ارشد شرکت سرمایه‌گذاری «بلنک شاین ولث» (Blanke Schein Wealth) «اومیکرون یک نگرانی اصلی است و باید آماده بود تا کووید-۱۹ همچنان به عنوان عامل اصلی در عملکرد بازار در سال ۲۰۲۲ باقی بماند».

به نوشته ال پائیس، نگرانی‌ها از وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری دوباره با ایجاد عدم اطمینان اقتصادی در حال ظهور است. جو منچین سناتور دموکرات روز یکشنبه با رد بسته مالیاتی حدود دو تریلیون دلاری جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا، کاخ سفید را شوکه کرد. پس از این چرخش غیر منتظره، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس با افزایش هشدارها از روند بهبودی اقتصادی آمریکا، پیش‌بینی خود از تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ را از سه درصد به دو درصد کاهش داد.

پس از تلاش‌های دولت‌ها برای احیای اقتصادی هر چه سریعتر و جبران هزینه‌های گزاف اقتصادی با اتکا به واکسیناسیون گسترده و به کارگیری بسته‌های محرک اقتصادی، شیوع نوع جدید ویروس کرونا به نام اومیکرون که به گفته سازمان جهانی بهداشت در بیش از ۸۰ کشور جهان شناسایی شده است، بار دیگر تهدید بحران بهداشتی بر اقتصاد جهان سایه افکنده است.

با ابراز نگرانی اقتصادهای بزرگ جهان از تبعات شیوع سویه اومیکرون، وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه گذاریهای جدید نیز در ابهام فرو رفته و این نگرانیها موجب کاهش بهای نفت در بازارها شد.

گزارش‌های منتشر شده از بازار جهانی نفت حکایت از آن دارد که بهای این فرآورده دیروز (دوشنبه) بیش از ۵ درصد کاهش یافت، ولی دست اندرکاران بازار تلاش کردند که تا حدودی این کاهش را به هر نحوی که شده جبران کنند.

نگرانی ها از شیوع سویه اومیکرون علاوه بر بازار نفت و سرمایه گذاری های جدید اقتصادی، بر نشست های بین المللی و ارزیابی رشد اقتصادی جهانی تاثیر گذاشته که مهم ترین آنها نشست سالانه اقتصادی داووس در سوییس بوده است. این نشست سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد.

«مجمع جهانی اقتصاد» (داووس) در اطلاعیه ای اعلام کرد که این نشست به دلیل نگرانی از تبعات شیوع سویه اومیکرون تعلیق شده و به اوایل تابستان آینده موکول شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.