ریسک های موجود در معاملات مومنتوم


دانلود پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

چکیده: مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهامعملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل ۶ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های ۶ ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های ۱۲ و۲۴ ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری ۶ و ۱۲ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم» و«معکوس» نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و ریسک های موجود در معاملات مومنتوم در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

۳-۱. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
هرسرمایه گذاری دربدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راهها وتدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در حال حاضر در بازار سرمایه دنیا استراتژی های معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد٬ استراتژی های مومنتوم و معکوس است و درتحقیقات متعددی در دنیا واز جمله در ایران سودمندی آن در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است ( صادقی وفدایی نژاد ٬ ۸۵).مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند. جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکرد گذشته آن می باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد.(جاگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۳ )اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (فدایی نژاد و صادقی، ۱۳۸۵، ص ۲).درحالیکه سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس درایجاد سود در بازار سهام کشورهای مختلف اثبات شده است لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار بر سودهای مومنتوم ومعکوس متنوع می باشند و توافق آشکاری را نمی توان استخراج نمود (مکنایت و هو ، ۲۰۰۶، ص ۲۲۸).در این پژوهش هدف ما این است که با استفاده از روش ترکیبی استراتژی دوره های تشکیل و نگهداری(۶/۶),(۱۲/۱۲),(۲۴/۲۴) ماهه را در رابطه با سود های مومنتوم و معکوس را با توجه به متغیرهایی نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات شرکت بسنجیم و نتایج به دست آمده از هریک از این استراتژی ها را مورد مقایسه قرار دهیم.

اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱. تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق ۱۰
۴-۱. چارچوب نظری تحقیق ۱۲
۵-۱. فرضیات تحقیق ۱۳
۶-۱. اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
۷-۱. اهداف تحقیق ۱۴
۸-۱. حدود مطالعاتی ۱۴
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۴
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۴
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۵
۹-۱. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی۱۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۸
۲-۲. تئوری پرتفوی ۱۹
۳-۲. تئوری مالی استاندارد ۲۱
۱-۳-۲. فرضیه بازار کارا ۲۲
۲-۳-۲. نظریه بازار کارای سرمایه ۲۲
۳-۳-۲. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) 23
۴-۳-۲. مدل سه عاملی فاما – فرنچ ۲۴
۴-۲. استثناهای مالی ۲۵
۱-۴-۲. اعلامیه های سود ۲۵
۲-۴-۲. برگشت بلند مدت ۲۶
۳-۴-۲. روندهای کوتاه مدت ۲۶
۴-۴-۲. اثر اندازه ۲۶
۵-۴-۲. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی ۲۷
۶-۴-۲. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها ۲۷
۷-۴-۲. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران ۲۸
۸-۴-۲. واکنش به اطلاعات غیر اساسی ۲۸
۹-۴-۲. اثر ژانویه ۲۹
۱۰-۴-۲.-اثر روزهای هفته ۲۹
۵-۲. مالی رفتاری ۲۹
۱-۵-۲. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار ۳۱
۱-۱-۵-۲. زیان گریزی ۳۴
۲-۱-۵-۲. حسابداری ذهنی ۳۴
۳-۱-۵-۲. کنترل شخصی ۳۴
۴-۱-۵-۲. پشیمان گریزی ۳۴
۲-۵-۲. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری ۳۵
۱-۲-۵-۲. نمایندگی ۳۶
۲-۲-۵-۲.اطمینان بیش از حد ۳۶
۳-۲-۵-۲.لنگر اندازی ۳۷
۴-۲-۵-۲. سفسطه سفته بازان ۳۷
۵-۲-۵-۲. تورش در دسترس بودن ۳۷
۶-۲. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا ۳۸
۷-۲. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس ۳۹
۱-۷-۲. تعاریف و ادبیات موضوعی ۳۹
۱-۱-۷-۲. استراتژی معکوس ۴۰
۲-۱-۷-۲. استراتژی مومنتوم ۴۱
۲-۷-۲. تجزیه بازده ۴۲
۳-۷-۲. منابع سودهای مومنتوم و معکوس ۴۴
۱-۳-۷-۲. توضیحات رفتاری ۴۴
۱-۱-۳-۷-۲. استراتژی معکوس ۴۸
۲-۱-۳-۷-۲. استراتژی مومنتوم ۵۰
۱-۲-۱-۳-۷-۲. مومنتوم سود ۵۰
۲-۲-۱-۳-۷-۲. مومنتوم صنعت ۵۱
۳-۲-۱-۳-۷-۲. مومنتوم قیمت ۵۲
۴-۲-۱-۳-۷-۲. پوشش تحلیل گر ۵۲
۵-۲-۱-۳-۷-۲. اندازه ۵۳
۶-۲-۱-۳-۷-۲. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ۵۴
۷-۲-۱-۳-۷-۲. حجم معاملات ۵۵
۲-۳-۷-۲. توضیحات مبتنی بر ریسک ۵۶
۱-۲-۳-۷-۲. استراتژی معکوس ۵۶
۱-۱-۲-۳-۷-۲. تورش های ریز ساختار ۵۷
۲-۲-۳-۷-۲.استراتژی مومنتوم ۵۹
۸-۲. تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق ۶۰
۹-۲. خلاصه فصل دوم۶۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۵
۲-۳ سوال و فرضیه های تحقیق ۶۵
۱-۲-۳ فرضیه های تحقیق ۶۷
۳-۳. روش تحقیق ۶۷
۱-۳-۳. تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی ۶۸
۴-۳. جامعه و نمونه آماری ۶۹
۵-۳. روش گردآوری اطلاعات ۷۰
۶-۳. مدل اجرای تحقیق ۷۱
۷-۳. نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق: ۷۱
۱-۷-۳. اندازه شرکت ۷۱
۲-۷-۳. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) 72
۳-۷-۳. حجم معاملات بازار سهام (TV) 72
۴-۷-۳. سود مومنتوم ۷۳
۵-۷-۳.سود معکوس ۷۳
۸-۳. روش تحقیق ۷۳
۱-۸-۳. نرخ بازده سهام : ۷۳
۲-۸-۳. دوره تشکیل – دوره نگهداری ۷۶
۳-۸-۳. طبقه بندی براساس اندازه ۷۹
۴-۸-۳. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) 80
۵-۸-۳ طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME 80
۹-۳. روش آزمون فرضیات تحقیق ۸۱
۱-۹-۳. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t 81
۲-۹-۳. آزمون رگرسیون ۸۲
۳-۹-۳. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F) 82
۴-۹-۳. ضریب تعیین ۸۳
۵-۹-۳. ضریب تعیین تعدیل شده ۸۳
۶-۹-۳. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی ۸۴
۱۰-۳. خلاصه فصل سوم۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۸۷
۲-۴. یافته های تحقیق ۸۷
۱-۲-۴.آمارتوصیفی ۸۷
۲-۲-۴.آمار استنباطی ۸۹
۱-۲-۲-۴.نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۸۹
۲-۲-۲-۴.نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۱
۳-۲-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۴
۳-۴-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۶
۴-۲-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۸
۵-۲-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۱۰۱
۳-۴. خلاصه فصل چهارم۱۰۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۰۵
۲-۵. خلاصه موضوع و روش تحقیق ۱۰۶
۳-۵. خلاصه یافته های تحقیق ۱۰۷
۱-۳-۵. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق ۱۰۷
۲-۳-۵. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق ۱۰۷
۳-۳-۵ .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق ۱۰۸
۴-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق ۱۰۸
۵-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق ۱۰۸
۶-۳-۵. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق ۱۰۹
۴-۵. نتیجه گیری ۱۰۹
۵-۵. بررسی تطبیقی یافته ها ۱۱۰
۶-۵. پیشنهادها ۱۱۲
۱-۶-۵. ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق ۱۱۲
۱-۱-۶-۵. برای سرمایه گذاران ۱۱۲
۲-۱-۶-۵. برای مسئولین ۱۱۲
۲-۶-۵. ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی ۱۱۳
۷-۵. محدودیت های تحقیق ۱۱۳
۸-۵ خلاصه ریسک های موجود در معاملات مومنتوم فصل ۱۱۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۴۷
منابع لاتین: ۱۴۸
چکیده لاتین ۱۵۲

چگونه می توان درآمد حاصل از معاملات مارجین را افزایش داد؟

افزایش درآمد معاملات مارجین

اهرم، عمل استفاده از یک مقدار وام یا سرمایه قرض گرفته‌شده برای ورود به یک سرمایه‌گذاری، تأمین مالی یک پروژه، یا سرمایه‌گذاری در یک تجارت و استفاده از آن برای افزایش و چند برابر کردن بازده احتمالی سرمایه اولیه مستقر است. درحالی‌که روند صعودی در انجام این کار بدیهی است، برخی روندهای نزولی نیز تقویت‌شده و گسترش‌یافته است.

در اکثر موارد، از اهرم معاملاتی برای شرح سرمایه وام گرفته‌شده مورداستفاده برای پوزیشن­های بزرگ‌تر و معاملات روزانه فارکس، کریپتو ، کالاها یا سایر ابزارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

شرکت‌ها می‌توانند دارایی اولیه خود را بیشتر کرده تا بازده سرمایه ریسک‌پذیر را بالا ببرند یا از آن برای افزایش سود بالقوه استفاده کنند. این همان تعریف اهرم مالی است.

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند با استفاده از سرمایه‌گذاری در تجارت‌های پیشرفته، از طریق شرکت‌هایی که از سرمایه اولیه قرضی برای افزایش سود سهامداران استفاده می‌کنند، از اهرم به نفع خود استفاده کرده و یا ارزش سهام را بالا ببرند. این بیشتر چیزی شبیه اهرم عملیاتی است که در آن، هزینه‌های ثابت بالاتر به معنای نسبت اهرم بالاتر است.

اصطلاح highly leveraged یا over leveraged به سرمایه‌گذار یا معامله‌گری اشاره دارد که بیش‌ازحد وام گرفته است و به‌خصوص روی موقعیت آن‌ها ریسک می‌کند. معمولاً، برای تأمین بدهی، سرمایه‌گذار یا معامله‌گر باید قبل از ورود به یک معامله مقداری از سرمایه خود را برای وثیقه کنار بگذارد. آنگاه، بسته به اینکه اهرم یک پلتفرم معاملاتی تا چه حد اجازه می‌دهد، ریسک و پاداش بالقوه چند برابر خواهد شد.

اگرچه معاملات اهرمی ریسک بالایی را با خود به همراه دارند، سرمایه‌گذاری اولیه کمتر می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی مدیریت ریسک درست مورداستفاده قرار گیرد. استفاده از اهرم و چگونگی استفاده از آن توسط معامله گران در برنامه‌های معاملاتی، بسیار متفاوت است.

اهرم در مقابل مارجین: تفاوت این‌ها چیست؟

معامله­ گران اغلب فرض می‌کنند که اهرم و مارجین یکی هستند و از این اصطلاحات به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، بااین‌حال، این غلط است.

مقدار موجود در یک حساب، مارجین نام دارد که می‌تواند برای اعمال اهرم استفاده شود. در اصل، مارجین همان چیزی است که برای ایجاد موقعیت‌های معاملات اهرمی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در مواردی که موقعیت‌ها برخلاف برنامه معامله‌گر پیش می‌روند و یا اینکه این امکان وجود داشته باشد که ریسک از دست رفتن سرمایه بالاتر برود، بهتر است همیشه مارجین اضافی را در یک حساب معاملاتی در دسترس قرار دهید. بنابراین، مهم است که همیشه به الزامات مارجین توجه کنید.

انحلال فقط زمانی اتفاق می‌افتد که مارجین دیگری برای تأمین مقادیر موقعیت‌های باز در دسترس نباشد. زمانی که این اتفاق می‌افتد، تمام موقعیت‌ها ازدست‌رفته و وجوه محدود باقیمانده به مانده‌حساب سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شوند.

اهرم چگونه کار می‌کند و چه کمکی می‌تواند به سودآوری کند؟

حالا که تفاوت‌های بین انواع خاص اهرم و همچنین تفاوت بین مارجین و اهرم توضیح داده‌شده است، در ادامه ما فقط به معاملات اهرمی، نوع استفاده‌شده در معاملات فارکس، بورس سهام یا ارزهای رمزنگاری اشاره خواهیم کرد.

اهرم برای افزایش اندازه یک موقعیت در زمان باز شدن آن، از مارجین موجود در یک حساب مارجین دار استفاده می‌کند. بسته به میزان اهرم ارائه‌شده، نسبت اهرم و میزان مارجین موردنیاز، در هر پلتفرم یا حتی ابزار معاملاتی متفاوت خواهد بود.

اهرم به معامله گران این امکان را می‌دهد تا تنها بخش کوچکی از کل موقعیت موردنیاز را به‌عنوان وثیقه کنار بگذارند، و کارگزار بقیه هزینه‌ها را با استفاده از سرمایه قرضی تأمین می‌کند.

به‌عنوان یک نمونه واضح از چگونگی عملکرد اهرم، خرید ۱۰ BTC باقیمت هرکدام ۱۰،۰۰۰ دلار را در نظر بگیرید. در یک پلت فرم معاملاتی اسپات، این کار ۱۰۰۰۰۰ دلار به‌علاوه مقداری بیشتر هزینه خواهد داشت. اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ افزایش پیدا کند، می‌توانید ۱۰،۰۰۰ دلار به سرمایه اولیه خود اضافه کنید.

بااین‌حال، باوجود اهرم در یک پلتفرم معاملات مارجین، یک پوزیشن با همان اندازه فقط ۱۰۰۰ دلار برای پوشش یک معامله با استفاده از یک نسبت اهرم ۱:۱۰۰ هزینه خواهد داشت. بازده همان مقدار است، اما سرمایه بسیار کمتری در معرض ریسک قرار می‌گیرد.

مطمئن شوید که همیشه ریسک احتمالی پاداش را در نظر دارید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا باید از محصولات اهرمی استفاده کنید یا خیر.

نوع محصولات معاملات اهرمی

تنوع محصولات اهرمی موجود بسیار زیاد است و ما نمی‌توانیم همه آن‌ها را معرفی کنیم، بنابراین فقط بر روی متداول‌ترین انواع محصولات اهرمی در دسترس برای معامله گران متمرکز خواهیم شد.

معاملات فارکس به دلیل نوسانات قیمت نسبتاً کم، یکی از اهرمی‌ترین بازارهاست. با اعمال اهرم در اینجا، نوسانات کوچک به سودهای بزرگ تبدیل می‌شوند. نسبت‌های اهرم فارکس متداول به ۱:۱۰۰۰ می‌رسند.

ارزهای رمزگذاری شده مانند بیت کوین نیز ازجمله دارایی‌های محبوب برای معامله‌گری با استفاده از اهرم هستند. با توجه به میزان بی‌ثباتی این دارایی‌ها، خطر از دست رفتن کل سرمایه وجود دارد و بنابراین نسبت‌های اهرمی معمولاً حداکثر به ۱:۱۰۰ می‌رسند.

CFD برای کالاها، شاخص‌های بورس و موارد دیگر، بسته به پلتفرم و ابزار معاملاتی یک محدوده اهرم را امکان‌پذیر می‌کند.

در جای دیگر بازار بورس یا سایر بازارها، قراردادهای اختیاری، قراردادهای آتی و انواع دیگر محصولات اهرمی وجود دارد. فرصت‌های اهرمی حتی در بازار اوراق قرضه و یا در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در شرکت‌هایی که بسیار اهرمی هستند، وجود دارد.

مزایا و ریسک‌های معاملات اهرمی

مهم‌ترین مزیت استفاده از اهرم، افزایش حاشیه سود و بازده سرمایه‌گذاری است. با استفاده از اهرم، پوزیشن‌های کوچک بر اساس وثیقه بدهی به پوزیشن‌های بسیار بزرگ‌تری تبدیل می‌شوند. این امر، سود را از طریق ضریب اهرم چند برابر می‌کند و رشد سرمایه سریع‌تر می‌شود.

این کار علاوه بر تأثیر اولیه، یک تأثیر ثانویه هم دارد. استفاده از اهرم همچنین به معنای کمبود سرمایه اولیه است. این به‌خودی‌خود می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر مورداستفاده قرار گیرد.

در ضمن ممکن است با احساسات متناقضی همراه باشد که هشدار می‌دهند که استفاده از اهرم با ریسک بالایی همراه است. اما کاملاً درست است. اگرچه این‌یک ابزار قدرتمند برای محافظت از سرمایه است، اما اگر درست استفاده نشود می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه پول خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که بیشتر بنگاه‌های معاملاتی مجاز و تحت کنترل، فقط به سرمایه‌گذاران نهادی سطح بالا اهرم می‌دهند.

برخی ممکن است بعد از اولین تجربه معاملات اهرمی، فکر کنند که ریسک به معنای عدم امکان بازگشت به معاملات اسپات نرمال است. دانستن اینکه می‌توانید همان مقدار پول را با ریسک کمتری به دست آورید، به طرز غیرقابل‌انکار جذاب و فریبنده است. دیدن اینکه بازده به طرز چشمگیری چندین برابر شده است نیز یک تجربه هیجان‌انگیز است که می‌تواند باعث ترشح دوپامین شود.

مدیریت ریسک از طریق معاملات اهرمی قطعاً امکان پذیر است

استفاده از نسبت اهرم ۱:۱۰۰ یک روش عالی برای معامله گران تازه‌کار است تا بتوانند به‌راحتی نسبت ریسک به سود خود را محاسبه کنند و اطمینان حاصل کنند که پوزیشن‌هایشان با قانون ۱٪ و استراتژی مدیریت ریسک مطابقت دارند.

قانون ۱٪ بیان می‌کند که هیچ معامله‌گر تازه‌کاری نباید روی بیش از ۱٪ از سرمایه خود در هر زمان یا هر پوزیشن خاصی ریسک کند، فرقی ندارد که پتانسیل معامله چقدر جذاب باشد.

درحالی‌که این نرخ ممکن است خیلی کند به نظر برسد، برای اینکه کل سرمایه خود را از دست بدهید باید در ۱۰۰ معامله ضرر کنید، و فقط به نصف این زمان نیاز دارید تا موفق شوید و به سود برسید.

بااین‌حال، با استفاده از قانون ۱٪ در معاملات ارز، ایجاد سرمایه برای هر چیز ارزشمند بسیار زمان خواهد برد. با بهره‌گیری از اهرم، ۱٪ از یک حساب ۱۰۰،۰۰۰ دلاری به‌جای ۱،۰۰۰ دلار به ۱۰۰،۰۰۰ دلار تبدیل می‌شود.

برچسب: حد ضرر

بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم < بروکر فارکس >چکیده : استراتژی معاملاتی مومنتوم یکی‌از شایسته ترین استراتژی‌هایی است که بهترین روش را به‌وجود می‌آورد و حساب معاملاتی شما را مدیر می‌کند . مجموعه ما جهت راهنمایی استراتژی معاملاتی معتقد است که اندیکاتور مومنتوم می‌تواند ریسک را کاهش دهد و بازده کلی شما‌را افزایش دهد . انواع مختلفی از اندیکاتورهای مومنتوم موجود هست ولی بهترین اندیکاتور معاملاتی , به وضوح اندیکاتور ویلیام است. خرید و فروش با مومنتوم , یک قضیه بسیار داغ در تجارت بوده و با توجه به فرضیه بازار کارآمد , اثرات آن گسترده است و توسط بسیاری از نخبگان وال استریت برای تولید میلیاردها دلار سود , استفاده می شود. یک کدام از اصول بازار با اهمیت این است […]

بهترین استراتژی‌ های بازار معاملاتی

بهترین استراتژی‌ های بازار معاملاتی < بروکر آلپاری >چکیده : استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی , ورود و خروج از پوزیشن را بررسی مینماید . همینطور پولبک , شکست روند , الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک مینماید تا پوزیشنمطلوب را با در نظر به دست آوردن حد ضرر ( SL ) انتخاب نمایید . استراتژی روند معاملاتی اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم , بسیار ساده است , راهکار معاملاتی روزمره با حداکثر سود است . از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی فرایند استعمال می کنم و هنوز نیز امروزه کاربرددارااست . همت دارم مختصر و بدون واسطه به‌این نکته اشاره کنم . یک جفت ارز یا این که یک سهام […]

نوسانگیری در معاملات با استراتژی دامنه کوتاه

نوسانگیری در معاملات با استراتژی دامنه کوتاه بروکر alpari استراتژی دامنه کوتاه ( The Narrow Range ) استراتژی دامنه کوتاه را به باند بولینگر تشبیه کرده و معمولا بعداز شناسایی دامنه کوتاه , با نوسان شدیدی ( مثل اسپایک ) مواجه می‌شویم . این استراتژی چیست؟ استراتژی دامنه کوتاه , راهکار معاملاتی بسیار کوتاه مدت است و مشابه استراتژی باند بولینگر میباشد که از تغییر نوسانات حداقل قیمت به حداکثر قیمت می‌توان سود برد . بر پایه ی شناسایی کوتاه‌ترین دامنه کندل‌ها در ۴ تا ۷ روز قبل است . یک کندل مطلوب پس از چند کندل با قیمت‌های آغازین […]

سیگنال خرید استاد کارینا

سیگنال خرید استاد کارینا استاد کارینا معمولا بعداز هر دوره ای که می‌گذارد یک سینگال خرید مناسب با سود عالی به هنرجویانش معرفی میکرد . در اخرین گردهمایی ان دوره استاد رو به دانشجویانش کرد و اظهار کرد : خب عزیزانم شرکت بوئینگ ( چیست؟ ) سهمی میباشد که امروز می‌خواهم انرا معرفی کنم . به نظر اینجانب در منطقه خوبی برای خرید جای دارد . اشخاصی که علاقه مند می‌باشند میتوانند این سهام را بخرند . دوره بعد در هفته بعد شروع میشود . نگاه دانشجو یان با همیشه فرق داشت . درست حدس زدید . خوب دانشجو ها عزیزم سهمی که امروز قصد معرفی کردن آن را دارم سهام کمپانی بوئینگ است که به نظر اینجانب در منطقه قابل قبولی برای خرید […]

مصاحبه ای با خاویر پاز تحلیلگر بازارهای مالی

مصاحبه ای با خاویر پاز تحلیلگر بازارهای مالی < افتتاح حساب فارکس >تقریبا تمام شرکتهای کارگزاری و سپرده گذاری ( چه دولتی چه خصوصی ) با خاویر پاز اشنایی دارند . وی ۱۶ سال تجربه درخشان در معاملات بازار ارز و کارشناسی شرکتهای سپرده گذاری و تحقیق و مدیریتپروژه در بازار سرمایه را دارد . وی یکی‌از اشخاص بسیار موفق در بورس های مختلفی میباشد . همینطور وی دو مقاله تحت عنوان های ” اینده معاملات مینور ” و ” بررسی بازار جهانی ارز ” را برای گروه Aite منتشر نموده است که هر دو مقاله به جمع بهترین مقاله‌ها منتشر شده در سال ۲۰۱۶ میباشند . در مورد تجربیات خودتان از […]

تحلیل تکنیکال نقاشی نیست!

تحلیل تکنیکال نقاشی نیست! < بروکر فارکس >آغاز کلام اصغر قاسمی شروع دهه ۸۰ بود که با توسعه وب ( آن هم دایل آپ با آن صدای قیژ قیژ و سرعت کند و قطعی های پیاپی اش ) جمعی از جوان هایی که عموما در فن مهندسی علم آموزی کرده بودند و وب و ریاضی وزبان انگلیسی مسلط بودند , توانستند از روش دنیای مجازی با دانشی تازه در ارزیابی بازارهای سهم آشنا شوند , علم تحلیل تکنیکال . این جمع نخستین حلقه تکنیکالیست های کشور ایران بودند که آستین همت بالا زدند کتاب ترجمه کردند , وبسایت و وب لاگ های آموزشی به راه انداختند و به درس […]

معامله گر و پیروی از احساسات قلبی

معامله گر و پیروی از احساسات قلبی شخصیت کارینا ذاتا طبیعت گردی را بسیار دوست داشت و اعتقاد شخصی وی بر این بود که بهترین و مناسب ترین مکان برای از بین بردن نا ارامی های ذهن است و برای روح انسان همانند مرحمی میباشد. کارینا افزود خاطره ای دارم که سرنوشت معامله […]

هشدار

توجه !! ما بروکر آلپاری ( Alpari ) نیستیم – ما آی بی ( IB ) بروکر ( Alpari ) هستیم. ما فقط مسئولیت پشتیبانی مشتریانی را داریم که زمان ثبت نام و افتتاح حساب اولیه از طریق لینک آی بی ( IB ) ما وارد سایت بروکر شده باشند

پرایس اکشن RTM و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی

پرایس اکشن RTM و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی

RTM یکی از سبک های پرایس اکشن است که فردی به نام ایف میانته ( If Myante ) آن را پایه گذاری کرده است. فعالیت در بازارهای مالی همچون فارکس، بورس و. به یک سبک معامله گری یا استراتژی خاص نیاز دارد و از آنجایی هم که پرایس اکشن یکی از این سبک ها است پرداختن به آن اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم به آموزش پرایس اکشن RTM که یکی از شاخه های پرایس اکشن مدرن است، بپردازیم.

سبک معامله گری پرایس اکشن به شیوه RTM بر اساس مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا شکل گرفته است اما با توجه به الگوهای قیمتی خاصی آن، معامله گران این سبک از حرکات قیمت یا پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته تری استفاده می کنند.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM سبکی از معامله گری است که توسط ایف میانته و همکارانش به وجود آمد. آن‌ها ابتدا در فروم های معاملاتی ایده های معامله گری خود را منتشر می کردند اما بعدها از طریق سایتی به نام ReadTheMarket (RTM) کار آموزش سبک خود به دیگر معامله گران را آغاز کردند. در این سبک معامله گری الگوهای مختلفی وجود دارد که از میان آن‌ها می توان به الگوی کازیمودو پیشرفته، الماس، الگوی Flag Limit ، FTR ، BSZ ، MPL اشاره کرد.

فلسفه گروه RTM این است که همه چیز در قیمت وجود دارد بنابراین آن‌ها برای خوانش بازار تنها از قیمت و حرکات آن استفاده می‌کنند.

مزایای پرایس اکشن RTM

استفاده از پرایس اکشن RTM یا همان پرایس اکشن ایف، مزیت های خاص خودش را دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می کنیم.

مزایای پرایس اکشن RTM

۱- معامله کردن به سبک بزرگان بازار

پرایس اکشن RTM سبکی است که بر اساس سبک ترید بانک ها و موسسات مالی بزرگ به وجود آمده است بنابراین در صورت تسلط به این سبک، احتمال موفقیت در آن به خاطر استفاده از روش بانک‌ها در معامله کردن بیشتر است.

۲- حد سود و ضرر بهینه

از دیگر مزیت های این سبک (البته طبق گفته اعضای این گروه) این است که حد ضرر یا استاپ لاس در آن بسیار کوچک است به طوری که استاپ لاس ها در حد یک الی پنج پیپ اما تیک پرافیت ها یا حد سودها در حد 100 الی 1000 پیپ است.

۳- نسبت ریسک به ریوارد مناسب

از دیگر مزیت های پرایس اکشن RTM ، نسبت های مناسب ریسک به ریوارد است. خودِ میانته می گوید مقدار ریسک به ریوارد در معاملاتش از 1:15 تا به 1:40 متغیر است.

۴- سرعت یادگیری

تمام تلاش این سبک پرایس اکشن این است که تریدرها بتوانند به صورت غریزی فرصت های مناسب معاملاتی را تشخیص بدهند البته قبل از آن باید هزاران ساعت را در پای چارت های قیمت به تحلیل و بررسی حرکات قیمت بپردازند.

۵- نقاط ورود مناسب

در سبک پرایس اکشن RTM (طبق گفته اعضای گروه) بهترین نقاط ورود برای ترید انتخاب می شوند که از آن‌ها با نام نقاط صفر نیز نام برده می شود.

۶- وجود ستاپ ها و الگوهای مختلف معاملاتی

در سبک پرایس اکشن RTM ، الگوهای و ستاپ های مختلفی مثل کازیمودو وجود دارد که بر پایه میزان نقدینگی و کاهش و افزایش سفارش ها در بازار به وجود آمده اند. وجود این الگوها باعث می شود، تحلیل قیمت ساده تر شود.

۷- سادگی

سبک پرایس اکشن RTM هدف خود را بر روی سادگی تحلیل قیمت گذاشته است. سادگی ای که قرار است کار تحلیل قیمت را به دور از اندیکاتورها و صرفا بر اساس حرکات قیمت در مناطق عرضه و تقاضا انجام دهد. البته این سادگی به ساعت های بیشمار تمرین نیاز خواهد داشت.

۸- انعطاف پذیری در انتخاب تایم فریم

یکی دیگر از مزیت های سبک پرایس اکشن RTM ‌ این است که با یادگیری آن می توان از هر تایم فریمی برای ترید کردن استفاده کرد.

معایب پرایس اکشن RTM

هر سبک خاصی در معامله گری علاوه بر داشتن مزیت ها، ایرادات خاصی هم دارد. در مورد سبک پرایس اکشن RTM این معایب بیشتر به نحوه تفسیر معامله گران از قوانین معاملاتی این سبک برمی گردد.

معایب پرایس اکشن RTM

۱- تفسیر متفاوت دو تریدر از یک موقعیت

در سبک پرایس اکشن RTM مانند سایر سبک ها و استراتژی های موجود در تحلیل تکنیکال، دو معامله گر مختلف ممکن است بر اساس قوانین معاملاتی مشابه در موقعیت های یکسان تصمیم های متفاوتی بگیرند. مثلا در یک موقعیت مشابه برای سفارش خرید ممکن است دو معامله گر سبک آر تی ام، حد سودهای متفاوتی تعیین کنند.

۲- تعداد بالای مربیان سبک RTM

سبک پرایس اکشن RTM را ایف میانته به همراه چند تن از همکارانش پایه گذاری کرد و به تدریج به تعداد تریدرهایی که به این فروم می پیوستند افزوده شده تا جایی که اکنون افراد زیادی در گروه RTM هستند که روش تدریس متفاوتی ریسک های موجود در معاملات مومنتوم نسبت به بقیه تریدرها دارند و همین ممکن است افراد را دچار سردرگمی کند. به همین دلیل هم هست که ممکن است قوانین معاملاتی در این سبک با یکدیگر متناقض هم باشند.

RTM و پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا

مدرسه های معامله گری زیادی درباره معامله گری با مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا وجود دارد. همه این مدرسه ها سعی در تعریف عرضه و تقاضا و معامله کردن بر اساس آن را دارند اما طبق گفته گروه RTM ، عرضه و تقاضا تنها بخشی از فرآیند معامله گری آن‌ها است.

پرایس اکشن RTM ‌ سعی بر این دارد تا همگام و همجهت با بزرگان بازار معامله کند یعنی زمانی که آن‌ها قصد فروش دارند، بفروشند و زمانی که آن‌ها قصد خرید دارند هم بخرند. تفاوتی که گروه RTM برای سبک معامله گری خود قائل هستند در این است که آن‌ها نمی‌خواهند فقط درصد معاملات برنده خود را افزایش دهند بلکه می خواهند قدم به قدم و بدون اشتباه در جهت بزرگان بازار معامله کنند.

گروه RTM معتقد است در سبک پرایس اکشن آن‌ها، زمان دقیق تغییر جهت قیمت و علت آن مشخص است ولی در نهایت این موضوع را عنوان می کنند که تمام مطالبی که در این گروه آموزش داده می شود تنها در صورتی که با تمرین فراوان و کوچینگ همراه باشد می تواند در بازارهای مالی مثمر ثمر باشد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

کاربرد پرایس اکشن RTM در بازارهای مالی

پرایس اکشن RTM را می توان در تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، کامودیتی ها، ارزهای دیجیتال و . استفاده کرد اما از آنجایی که مدرسان این سبک معتقدند می توانند نقاط چرخش بازار را شناسایی کنند، از این سبک بیشتر در بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده می شود چون بسیاری از کارشناسان و معامله گران متخصص بر این باورند که رفتار بازارهای مالی در بلند مدت متاثر از عوامل بسیار زیادی است و اگر قصد معامله کردن به صورت بلند مدت و دریافت های سودهای بزرگ را دارید بهتر است از سایر روش‌های تحلیلی نیز استفاده کنید.

نحوه استفاده از کندل ها در پرایس اکشن RTM

گروه آموزش دهنده سبک پرایس اکشن RTM معتقدند که نیازی به حفظ کردن الگوهای شمعی ژاپنی وجود ندارد. فقط کافی است قدرت کندل ها را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر کندل دوم نصف کندل اول را پوشانده باشد بر کندل اول مسلط است. مبنای این مقایسه هم از سایه ( Shadow ) تا سایه است.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

نحوه استفاده از کندل ها در پرایس اکشن RTM

برای مثال در اولین الگوی شکل بالا از سمت چپ، کندل سبز تمام کندل قرمز را پوشانده پس قدرت در دست خریداران است. در مورد الگوهای تک کندلی زمانی که قیمت بسته شدن با کمترین قیمت برابر است، قدرت در دست خریداران است اما زمانی که قیمت بسته شدن با بیشترین قیمت برابر باشد، قدرت در دست فروشندگان است.

در سبک پرایس اکشن RTM از کندل مومنتوم هم استفاده می شود. کندل مومنتوم کندلی است که طول بدنه اش از طول مجموع سایه هایش بیشتر باشد. هر چه طول بدنه نسبت به سایه ها بیشتر باشد، کندل مومنتوم قدرت بیشتری دارد و بیشترین حالت مومنتوم هم زمانی است که کندل ما سایه نداشته باشد.

ستاپ های پرایس اکشن RTM

در این قسمت سه نوع از مهمترین ستاپ های پرایس اکشن RTM ‌ برای ترید کردن را به شما معرفی می کنیم.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

۱- ستاپ کازیمودو (Quasimodo)

الگوی کازیمودو یا QM یکی از الگوهای قدرتمند پرایس اکشن پیشرفته در سبک RTM است. این الگو هنگام تغییر روند در نمودار قیمت دیده می شود.

فرض کنید قیمت در یک روند صعودی در حال ثبت سقف ها و کف های جدید است اما این روند صعودی با شکسته شدن آخرین کف ( HL ) شکسته می شود. اگر پس از آن سقف های پایین تر ایجاد شوند، روند نزولی آغاز شده و به فاصله دو سقف آخرین محدوده QM ‌ گفته می شود (در روند نزولی به فاصله دو کف آخر ناحیه QM گفته می شود).

ستاپ کازیمودو (Quasimodo)

این الگو دو نوع دارد:

  • الگوی کازیمودو در منطقه عرضه که بعد از آن قیمت کاهش پیدا می کند.
  • الگوی کازیمودو در منطقه تقاضا که بعد از آن قیمت افزایش پیدا می کند.

۲- الگوی الماس (Diamond)

الگوی الماس یکی دیگر از ستاپ های پر استفاده در سبک پرایس اکشن RTM است. زمانی که الگوی QM شکست می خورد، احتمال تشکیل این الگو بیشتر می شود.

الگوی الماس (Diamond)

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید بعد از LL قیمت تا ناحیه QM پیش رفته اما این الگو شکل نگرفته است. در این الگو معاملاتی استاپ لاس ۴ دسته از معامله گران زده شده است:

۱- در این نقطه با شکست رو به بالای قیمت، استاپ لاس فروشندگان در سقف زده می شود.

۲- در این نقطه با شکست رو به پایین قیمت، استاپ لاس خریداران در کف زده می شود.

۳- در این نقطه یک بار دیگر فروشندگان غافلگیر شده و با بیشتر شدن قیمت و شکست یا اینگلف پیوت قبلی، حد ضرر آن‌ها فعال شده است.

۴- در این محل هم استاپ لاس خریدارانی که با تصور روند صعودی وارد معامله خرید می شوند، زده می شود.

همان طور که می بینید قیمت بعد از سومین سقف ( HHH ) یک روند ایجاد کرده اما در نهایت شکسته شده است.

الگوی الماس (Diamond)

اگر در این حالت نقطه HHH ‌ را به HH و نقطه شکست روند وصل کنید یک مثلث ایجاد می شود. اگر نقطه LL ‌ را به HHH ‌ و نقطه شکست وصل کنید، یک مثلث دیگر شکل می گیرد که در مجموع با هم الگوی الماس را به وجود می آورند.

۳- ستاپ کن کن (CAN CAN)

ستاپ CAN CAN یکی دیگر از الگوهایی است که در سبک پرایس اکشن RTM از آن استفاده می شود.

ستاپ کن کن (CAN CAN)

مستطیل سبز رنگ در شکل بالا، ناحیه ای است که به عنوان ناحیه تقاضا شناخته می شود اما زمانی که قیمت به آن می رسد، با قدرت شکسته می شود. پس از آن ما انتظار برگشت قیمت از این ناحیه را داریم اما این اتفاق نمی افتد و قیمت با تشکیل یک ستاپ کمپرس یا فشرده به سمت ناحیه عرضه می رود و از آنجا به شدت می ریزد. همانند سایر الگوهای این سبک از پرایس اکشن، کن کن نیز دو نوع عرضه و تقاضا دارد که در بالا الگوی عرضه کن کن را بررسی کردیم.

سبک پرایس اکشن RTM یکی از سبک های پرایس اکشن نوین است که با الگوها و مفاهیم خاص خود سعی در پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله و تعیین کمترین استاپ لاس های ممکن را دارد. نکته ای که باید در پایان به آن اشاره کنیم این است که برای یادگیری سبک rtm بهتر است از منابع معتبری که توسط اعضای این گروه و یا خود ایف میانته فراهم شده استفاده کنید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنید. اگر علاقه مند به مطالعه سایر قسمت های مقالات مربوط به پرایس اکشن هستید می توانید از مطالب زیر هم استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک چیست؟

پرایس اکشن کلاسیک شباهت بسیار زیادی به تحلیل تکنیکال کلاسیک دارد با این تفاوت که در آن از اندیکاتورها در موارد بسیار نادر استفاده می شود و بیشتر معاملات بر اساس مناطق حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی و چارتی انجام می شوند اما در پرایس اکشن مدرن مثل سبک RTM سعی بر این است تا با تحلیل قیمت ریسک های موجود در معاملات مومنتوم و الگوهای خاص موجود در این سبک، مناطق عرضه و تقاضای مهم را شناسایی کرده و بهترین نقاط ورود را همجهت با بزرگان بازار انتخاب کنند.

۲- پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از سبک های پرایس اکشن مدرن است که در آن بر اساس مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای خاص قیمتی، معامله گران می توانند همگام با معامله گران بزرگ بازار و در جهت آن‌ها معامله خرید یا فروش انجام دهند.

۳- کاربرد پرایس اکشن RTM چیست؟

از سبک پرایس اکشن RTM که به نوعی در دسته تحلیل تکنیکال قرار می گیرد، می توانید برای معامله کردن در تمام بازارهای مالی استفاده کنید. البته این روش را می توانید با تحلیل فاندامنتال ترکیب کرده و به صورت بلندمدت هم از آن استفاده کنید.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku در معاملات فارکس

نمودارهای ایچیموکو

نمودار ایچیموکو یا همان Ichimoku Kinko Hyo به معنای “نمودار تعادل در یک نگاه” بوده و معاملات با احتمال بالاتر را در فارکس، بصورت مجزا مشخص می‌کند. اگرچه استفاده از این نمودار، تکنیک جدیدی محسوب شده، اما محبوبیت آن در میان معامله‌گران تازه‌کار و با تجربه در حال افزایش است. شهرت این نمودار، بیشتر به دلیل کاربردی بودن در معاملات فیوچر و معاملات بازار سهام شکل گرفته است.

ایچیموکو داده‌های بیشتری را از دل قیمت‌ها نشان داده که به بالا رفتن دقت تحلیل تکنیکال و خصوصا پرایس اکشن، کمک بسیار زیادی می‌کند. نمودار ایچیموکو ترکیب سه اندیکاتور را در یک نمودار نشان داده و به معامله‌گر اجازه می‌دهد که آگاهانه‌ترین تصمیم را بگیرد. در این مقاله یاد می‌گیریم که ایچیموکو چگونه کار کرده و چگونه می‌توان آن را در یک استراتژی معاملاتی بکار برد.

آشنایی با نمودار ایچیموکو

قبل از اینکه یک معامله‌گر بتواند به طور موثر از این نمودار استفاده کند، باید درک اساسی از اجزای تشکیل دهنده نمودار ایچیموکو داشته باشد. ایچیموکو در سال 1968 به شیوه‌ای مغایر با اکثر اندیکاتورهای تکنیکال و اپلیکیشن‌های نموداری ایجاد و عرضه شد. در حالی که اپلیکیشن‌های موجود معمولا توسط دانشمندان علم آمار و ریاضیات نوشته و فرموله می‌شدند، این اندیکاتور توسط یکی از نویسندگان روزنامه توکیو به نام گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) و تعدادی از دستیارانی که محاسبات چندگانه انجام میدادند، ارائه شد.

این اندیکاتور، امروزه توسط بسیاری از اتاق‌های معاملات ژاپن استفاده شده، بدین علت که تست‌های چندگانه‌ای از پرایس اشکن ارائه می‌دهد که موجب انجام معاملات محتمل‌تری می‌شود. اگرچه بسیاری از معامله‌گران از فراوانی خطوط ترسیم شده در نمودار وحشت می‌کنند، اما اجزاء نمودار را می‌توان به راحتی به اندیکاتورهای نام آشنای مورد قبول تفسیر کرد.

این اپلیکیشن از چهار جزء اصلی تشکیل شده و نگرش‌های کلیدی را در مورد تغیرات قیمت در بازار فارکس به معامله‌گر ارائه می‌دهد. در ابتدا نگاهی به خطوط تنکان سن (Tenkan) و کیجون سن (Kijun Sens) خواهیم داشت. این خطوط، به عنوان یک تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover) استفاده شده و می‌توانند به عنوان تفسیر ساده میانگین متحرک (moving averages) 20 و 50 روزه استفاده شوند (البته با اندکی تفاوت در بازه‌های زمانی).

1. تنکان سن (Tenkan Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید و در 9 دوره زمانی قبلی، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه تنکان سن ایچیموکو

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

2. کیجون سن (Kijun Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید. با وجود اینکه شیوه محاسبه با تنکان سن مشابه است، اما کیجون سن 26 دوره زمانی گذشته را در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه کیجون سن ایچیموکو

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

چیزی که معامله‌گر در اینجا نیاز دارد، این است که از تقاطع برای شروع موقعیت استفاده کند – مشابه تقاطع میانگین متحرک. با نگاه به تصویر زیر، تقاطع یا گذر خطوط تنکان سن (به رنگ زرد) و کیجون سن (به رنگ نارنجی) را به خوبی مشاهده می‌کنیم. این نزول به معنای آن است که قیمت‌های کوتاه مدت در حال رد کردن روند قیمت‌های بلند مدت‌تر بوده که به معنای شروع حرکت به پایین یا حرکت نزولی است.

تفسیر خطوط ایچیموکو

حال بیایید نگاهی به مهم ترین مؤلفه ایچیموکو، یعنی «ابر ایچیموکو» بیندازیم که نشان دهنده تاریخچه تغییرات قیمتی فعلی و تغییرات قیمتی کنونی است. این آیتم، تقریبا مانند حمایت و مقاومت ساده (Support and Resistance) رفتار می‌کند. دو جزء آخر Ichimoku عبارتند از:

3. سنکو اسپن A یا (A Senkou Span): سنکو A از میانگین دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

فرمول محاسبه سنکو اسپن A

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

4. سنکو اسپن B ریسک های موجود در معاملات مومنتوم یا (Senkou Span B): به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته گفته می شود. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

فرمول محاسبه سنکو اسپن B

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

ابرکومو

پس از رسم بر روی نمودار، منطقه بین دو خط به عنوان ابرکومو یا ابر شناخته می‌شود. ابر کومو نسبت به خطوط حمایت و مقاومت معمولی ضخیم‌تر بوده و فیلتر دقیقی را به معامله‌گر ارائه می‌کند. ابر ضخیم‌تر، به معامله گر سطح نوسان بازار فعلی را نمایش می‌دهد. وجود یک شکست در ابرکومو و حرکت متعاقب آن به بالا یا پایین، نشانگر معامله پرسودتر و محتمل‌تری خواهد بود. به تصویر زیر به عنوان مثال دقت کنید.

کسب سود از نمودار ایچیموکو

تصویر بالا مربوط به نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا یا همان USD/CAD بوده و همانگونه که در چارت مشخص است، قیمت این دو ارز تغییرات قابل توجهی دارد. اگرچه در نرخ 1.1522 سطح حمایت به وضوح مشخص است، اما مشاهده می‌شود که قیمت این سطح را مجددا لمس می‌کند. در این لحظه، بعضی از تریدرها احتمالا صبر می‌کنند، چرا که پرایس اکشن معتقد است که قیمت به این سطح باز خواهد گشت که صد البته امری نگران کننده، حتی برای تریدرهای بسیار حرفه‌ای است.

اما در چارتی که ایچیموکو برروی آن ترسیم شده باشد (تصویر زیر)، ابرکومو به عنوان یک فیلتر فوق‌العاده قدرتمند عمل می‌کند. این ابر موقعیت بهتری برای معامله را در نرخ 1.1450 پیشنهاد می‌کند. در این لحظه، پرایس اکشن پیشنهاد معامله‌ی مجدد نداده و معاملات در مومنتوم نزولی گیر خواهند افتاد.

فرصت معامله با ابر ایچیموکو

آخرین بخش ایچیموکو دهانه یا اسپن چیکو Chikou Span به معنی دره کم‌عمق است. چیکو از بیشترین قیمت‌های بسته شده استفاده کرده و قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی ریسک های موجود در معاملات مومنتوم ریسک های موجود در معاملات مومنتوم و مقایسه می‌کند. این ویژگی با نشان دادن روند غالب در رابطه با حرکت قیمت فعلی، روند بازار market’s sentiment را نشان می‌دهد. تفسیر این ویژگی آسان است: از آنجایی که فروشندگان بر بازار تسلط دارند، دامنه چیکو زیر روند قیمت قرار گرفته، درحالیکه عکس این حالت در زمان خرید اتفاق می‌افتد. زمانی که یک جفت ارز در بازار پر فروش باقی می‌ماند یا خریداری می‌شود، دهانه بالاتر رفته و بالاتر از تغییرات قیمت قرار می‌گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.