بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها


کلیات بازار پول و سرمایه ۶

کارشناسان موسسه مالی در مباحث قبلی در خصوص کارکرد بخش مالی نظام اقتصادی صحبت کردند و نقش بخش مالی در اقتصاد را به طور کامل شرح دادند و دسته بندی بازارهای مالی را به طور کامل بیان کردند.

کارشناس موسسه مالی در این مقاله سرفصل های ذیل را خدمت همراهان شرکت حسابداری آینده سازان فراز کام شرح می دهد.

مزایا و مخاطرات سرمایه گذاری در بورس

طبقه بندی شرکت های بورسی

پذیرش سهام عادی

شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها

طبق نظر موسسه مالی مزایا و مخاطرات سرمایه گذاری در بورس به شرح زیر می باشد:

۱. بازدهی و ریسک بالا به نسبت سایر سرمایه گذاری ها

۲. نیاز به دانش و تحلیل

۳. وابستگی زیاد به شرایط و اوضاع سیاسی و اقتصادی

۴. نقدشوندگی بالا

۵. گسترده بودن و بازارهای جهانی

۶. توانایی ورود با سرمایه اندک

۷. ابزارهای پوشش ریسک

۸. مشاوران و تحلیل‌گران فعال

طبقه بندی جدید شرکتهای بورسی

بر اساس معیارهایی چون میزان سرمایه، سودآوری، نقدشوندگی، ریسک های اطلاعاتی و.

پذیرش سهام عادی

الف) شرایط عمومی

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل پذیرش، سهام عادی برای پذیرش در هر یک از بازارها، باید دارای شرایط زیر باشد:

۱. نزد سازمان ثبت شده باشد

۲. محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال آن یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها باشد.

۳. با نام و دارای حق رای باشد

۴. تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.

ب) شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول

طبق نظر موسسه مالی، متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول باید دارای شرایط زیر باشد:

1- ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آن از دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

2- ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ آن ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﺑﻮده و اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻬﺎم داران در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ داراي ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺑﺎﺷ،ﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

3- ﺣﺪاﻗﻞ 20 درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺛﺒﺖﺷﺪة آن ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮعا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي 5 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰء ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد:

اﻟﻒ- ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎمداران

ب- ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎمداران ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ (اﻗﻮام ﻧﺴﺒﯽ درﺟﮥ اول از ﻃﺒﻘﺎت اول و دوم)

ج- ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

4- ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮط داﺷﺘﻪ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

5-ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

6- زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

7- ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﮐﻞ

داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 30 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 8 اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

8- اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮة ﺳﺎزﻣﺎن و اﻟﺰاﻣﺎت و

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌیین ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

9- ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دو دورة ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و

ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ .

10- ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ دو دورة ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺪم اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺮدود ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮوط ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﺮط ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﻮد زﯾﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

11- دﻋﺎوي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ داراي اﺛﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

12- ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري (از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه )ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس (از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺗﻬﯿﻪ و اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ) ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

ج) شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول

ﻣﺎدة 10- ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار اول ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺬﯾﺮش در ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار اول و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ:

1- ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪة آن از ﯾﮏ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

2–درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ از 15 درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و 750 ﻧﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

3–ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮر تﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﮐﻞ

داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 20 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

4–در دو دورة ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮدآور ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ از ﺗﺪاوم ﺳﻮدآوري و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

د) شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم

ﻣﺎده 11- ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي در ﺑﺎزار دوم ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺬﯾﺮش در ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار اول و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ:

1- ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آن از ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

2–درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

و 250 ﻧﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

3–ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮر تﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 15 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

4–در ﯾﮏ دورة ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮدآور ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ از

ﺗﺪاوم ﺳﻮدآوري و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

5- ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﯾﮏ ﺑﺎزارﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺣﻀﻮر اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﺶ از 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ه) شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها

ﻣﺎدة 12- ﺑﻮرس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار اول را در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار اول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾ،ﺮ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

1- ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﭘﺬﯾﺮش آن ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار اول ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﺣﺪاﻗﻞ روزﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻞ روزﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ

ﻧﺒﻮده و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪ،ه ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪة ﺷﺮﮐﺖ در

دوره ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎدة 13- ﺑﻮرس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار دوم را در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار اول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

1- ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﭘﺬﯾﺮش آ نﻫﺎ در ﺑﺎزار دوم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﺣﺪاﻗﻞ روزﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻞ روزﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪة ﺷﺮﮐﺖ در دورة ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎدة 14- ﺑﻮرس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار اول را ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﺬﮐﻮر را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎدة 15- ﺑﻮرس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار اول را ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﺬﮐﻮر را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺑﺎزار دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

طبق نظر موسسه مالی، خدمات اصلی بازار بورس نوسان است.

نوسان قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه ظرف 49 روز معاملاتی می باشد.

بازار اولیه: تشکیل سرمایه و انتشار اوراق بهادار

بازار ثانویه: معاملات بر روی سهام شرکت های پذیرفته شده

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مالی با ما در ارتباط باشید.

بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها

You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

دسته بندی ها

تصویر برای دسته بندی معامله گری

معامله گری

تصویر برای دسته بندی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

تصویر برای دسته بندی بازار سرمایه

بازار سرمایه

آزمون اصول بازار سرمایه

آزمون اصول بازار سرمایه

مقدماتی‌ترین و مهم‌ترین آزمون اولیه بورس را باید آزمون اصول بازار سرمایه‌ دانست. این سنجش به عنوان پیش‌نیاز سایر آزمون‌های بازار بورس محسوب می‌شود. آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در هفت عنوان اصول بازار سرمایه، معامله گری بازار سرمایه، کارشناس عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزش یابی اوراق بهادار برگزار می‌شود. دارندگان مدرک این آزمون می‌توانند ادعا کنند که بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها آشنایی کافی با مفاهیم مقدماتی و پایه بورس را دارند. افراد که در این آزمون پایه قبول شوند، می‌توانند گواهینامه آن را کسب کنند. دارندگان گواهینامه این آزمون از امکان شرکت در سایر آزمون‌های بازار سرمایه برخوردار می‌شوند. همچنین می‌توانند سمت‌هایی را در نهادهای مالی بر عهده بگیرند. سمت‌هایی نظیر مشاور سرمایه‌گذاری، مدیر سبد، متصدی جمع‌آوری و ارائه اطلاعات، تحلیلگر، مدیر سرمایه‌گذاری و . از این جمله هستند.

حسابداری مالی و بازار سرمایه

حسابداری مالی و بازار سرمایه

حسابداری مالی یکی از شاخه‌های اصلی در هر شرکت محسوب می‌شود. این شاخه از حسابرسی برای رسیدگی به امور مالی در همه شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی مورد نیاز است. حسابداری مالی در واقع برای ثبت و ساماندهی اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کار شامل عملیاتی نظیر ثبت، جمع‌بندی و تنظیم گزارش درباره معاملات تجاری در طول یک دوره زمانی مشخص است.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA) می‌تواند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط بسنجد. ارزش ذاتی یک سهام سرمایه‌گذاری بر اساس وضعیت مالی شرکت صادرکننده آن و همچنین شرایط فعلی بازار و اقتصاد کلان مشخص می‌شود. تحلیلگران بنیادی سعی دارند تا هر مورد موثر بر ارزش اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دهند. آن‌ها از عوامل کلان اقتصادی نظیر وضعیت اقتصاد و شرایط صنایع گرفته تا عوامل اقتصاد خرد مانند اثربخشی مدیریت شرکت را مطالعه می‌کنند.

حقوق در بازار سرمایه

حقوق در بازار سرمایه

هزاران نفر در هر روز به سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس مشغول هستند. این امر موجب می‌شود تا تسلط به حقوق بازار سرمایه یک موضوع کلیدی برای رسیدن به موفقیت در این مارکت باشد. در واقع عدم شناخت قوانین و مقررات آن می‌تواند مشکلات مختلفی را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند. پیشرفت اقتصادی و تامین مالی موفق مستلزم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و آموزش بورس است. بر این اساس، حقوق در بازار سرمایه به دنبال فراهم آوردن فضایی مناسب، شفاف و کارا برای تامین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران خواهد بود.

آزمون frm و مدرک مدیریت ریسک مالی

آزمون frm و مدرک مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک مالی (FRM)، گواهینامه‌ای است که توسط انجمن جهانی ریسک (GARP) ارائه می‌شود. آن دست از افرادی که چنین مدرکی دارند می‌توانند در موسسات و بانک‌های بین‌المللی و بسیاری از شرکت‌های دیگر فعالیت کنند. مدیریت ریسک شامل تجزیه و تحلیل بازار مالی و قیمت‌گذاری براساس ریسک در برخی از تصمیمات مالی است.

تحیل تکنیکال و کاربرد آن در بازارسرمایه

تحیل تکنیکال و کاربرد آن در بازارسرمایه

تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله‌گران تکنیکال استفاده نمی‌شود، اکثر معامله‌گران تلاش می‌کنند تحلیل بنیادی را برای این منظور استفاده کنند که مشخص می‌کند آیا ضرورت دارد در بازار اقدام به خرید کنند یا خیر؟

نحوه ثبت نام و خرید خودرو از بورس کالا

نحوه ثبت نام و خرید خودرو از بورس کالا

به احتمال زیاد تاکنون اسم بورس کالا به گوشتان خورده باشد اما شاید به دلیل نوع کالاهایی که در آن عرضه می‌شود و پیچیدگی بیشتر آن نسبت به بورس اوراق بهادار و فرابورس؛ چندان به آن توجهی نکرده باشید. امروز اما به دلیل عرضه خودرو و ملک در بورس کالا، این بازار بیشتر از همیشه در کانون توجه مردم قرار گرفته است. در این مقاله به زبان ساده به معرفی بورس کالا می‌پردازیم و در ادامه نحوه ثبت نام و خرید خودرو را بررسی خواهیم کرد.

دوره CFA؛ آمادگی برای معروف ترین گواهینامه مالی و سرمایه گذاری در دنیا

دوره CFA؛ آمادگی برای معروف ترین گواهینامه مالی و سرمایه گذاری در دنیا

دنیای مالی حوزه وسیعی از تخصص ها، عناوین شغلی، وظایف و برنامه های مرتبط با پول و سرمایه گذاری را در بر می گیرد. افزایش تعداد ابزارهای مالی نوین طی سال های اخیر نیز به این پیچیدگی ها افزوده است. لازمه تسلط بر طیف وسیع خدمات مالی، یادگیری و کسب مهارت های استاندارد و مدارک حرفه ای بازار سرمایه است. یکی از مدارک مهم بین المللی که در ایران نیز با استقبال قابل توجهی همراه بوده مدرک CFA است.

نحوه تمدید گواهینامه‌ های بورسی

نحوه تمدید گواهینامه‌ های بورسی

در بازار سرمایه 7 نوع گواهینامه اصلی وجود دارد که برای ورود به بازار و ارتقای شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اعتبار این گواهینامه ها اما 2 سال است و چنانچه برای تمدید آنها اقدام نکرد منقضی شده و اعتبار خود را از دست می دهند

گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه را بشناسید

گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه را بشناسید

سال 1384 بود که مجلس شورای اسلامی قانون بازار اوراق بهادار را تصویب کرد؛ قانونی که به موجب آن تمامی نهادهای مالی همانند کارگزاری ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های مادر (هلدینگ)، شرکت های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی، شرکت های پردازش اطلاعات مالی و شرکت های مشاور سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادر فعالیت می کنند

چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم؟

چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم؟

سامانه سجام که به وسیله ی سازمان بورس راه اندازی شده است برای سهولت فعالیت سرمایه گذاری افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند می باشد. همه ی افرادی که قصد دریافت کد بورسی را شروع فعالیت در بازار بورس را دارند باید در ابتدا اقدام به ثبت نام در سجام نمایند

صفر تا صد دریافت کد بورسی

صفر تا صد دریافت کد بورسی

یکی از این قوانین لازم‌الاجرا، دریافت کد بورسی است که در ادامه محتوا نحوه دریافت کد بورسی را به‌طور کامل و جامع خدمت شما توضیح خواهیم‌داد.

سامانه سجام چیست؟ همراه با مزایا

سامانه سجام چیست؟ همراه با مزایا

سجام مخفف عبارت «سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان» است که برای ارائه خدمات یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه آغاز به‌کار کرد. سجام سامانه‌ای است که برای جمع‌آوری و تجمیع سوابق معاملاتی سهامداران ایجاد شده و سهامداران به راحتی می‌توانند دارایی‌های خود را در این سامانه مشاهده و از سودهای دریافتی نیز اطلاع پیدا کنند. نکته مهم این است که برای فعالیت در بورس، باید در این سامانه ثبت‌نام کنید.

بازار مالی چیست؟ انواع بازارهای مالی کدام اند؟

بازار مالی

بازار مالی (Financial Market) اصطلاحی گسترده است که برای طیف وسیعی از بازارها به کار می رود. هر بازاری که در آن تجارتی صورت می گیرد یک بازار مالی محسوب می شود. حتی بازارهایی که در آنها تجارت اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات و مشتقات آنها انجام می شود هم بازار مالی هستند.

نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان به وجود بازارهای 4 گانه اعتقاد دارد. این بازارها عبارتند از: بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه. تجزیه و تحلیل بازارهای 4 گانه تعادل عمومی را به اثبات می رساند. دو بازار از بازارهای یاد شده در ارتباط با بخش مالی می باشد. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش واقعی اقتصاد است. بنابراین تعادل بلند مدت و با ثبات هر نظام اقتصادی هنگامی به دست می آید که دو بخش مالی و اقتصادی با ارتباطات درونی خود در شرایط تعادلی عمل کنند. بر این اساس می توان گفت که بخش مالی تزریق کننده حیات به بخش حقیقی اقتصاد است و منظور از توسعه مالی، توسعه سیستم یا بخش مالی یعنی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشد.

بازار مالی

کارکردهای بازار مالی

جذب و تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)

انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به طور کلی شامل واحدهای دارای پس انداز و واحدهای سرمایه گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل و انتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه گذاری مولد است. بنابراین ملاحظه می شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه گذاری های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می شود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه ها را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و برنامه ریزی های مالی کمک می کنند. به طوری که قیمت بازاری سرمایه توسط بنگاه می تواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین ترتیب بنگاه ها سرمایه خود را به سرمایه گذاری هایی که بازده آن ها بالاتر یا مساوی هزینه سرمایه آن هاست اختصاص دهند.

همچنین با استفاده از هزینه سرمایه که در بازار مالی تعیین می شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می شود. اما فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام می گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضه کنندگان وجوه یعنی پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده پذیران خواهد بود. بدین وسیله تصمیم گیری برای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه ای به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت.

بازار مالی

انتشار و تحلیل اطلاعات

بازارهای مالی، اطلاعات را گردآوری می نمایند و از طریق قیمت های منتشر شده منعکس می نمایند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده اند، می توانند قیمت های سهام را که منعکس کننده اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث می شود تا جامعه منابع ناچیزی را به منظور به دست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری، می تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد.

تسهیل دادوستدها

سیستم های مالی که هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهند، می توانند موجب تخصصی تر شدن فعالیت ها، نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان طور که آدام اسمیت (1779) نیز ادعا می کند، هزینه مبادلاتی کمتر باعث تخصصی تر شدن کارها می شود. وجود واسطه ای همانند پول، باعث می شود تا هزینه های مبادله کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده تر و روان تر گردد. وجود نهادهای واسطه ای نیز خود باعث کاهش این هزینه ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد بالاتر می شود.

توزیع خطر و مدیریت ریسک

بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع ریسک افرادی را که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آن ها توزیع می کنند.

بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می شود. کل ریسک به این علت کاهش می یابد که زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاری ها جبران می شود. بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می دهند. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می کنند.

بازار مالی

طبقه بندی انواع بازارهای مالی در ایران

بازارهای مالی بر پایه معیارهای متفاوتی قابل طبقه بندی هستند:

طبقه بندی بر اساس نوع دارایی
طبقه بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
طبقه بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی

انواع بازار مالی بر اساس نوع دارایی

الف) بازار سهام

در این بازار، سهام شرکت ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می شود.

ب) بازار اوراق بدهی

بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت (اوراق قرضه) دادوستد می شوند.

ج) بازار ابزارهای مشتق

بازاری است برای معاملات ابزارهایی مبتنی بر دارایی های مالی یا فیزیکی از که آن جمله می توان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد.

طبقه بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار

بازار مالی

بازار مالی دست اول (اولیه)

شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

بازار مالی دست دوم (ثانویه)

پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پیدا می کنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن این که شرایطی فراهم می آورد که قرض دهندگان و قرض گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.

دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می شود و در نتیجه ضربه های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه گذار خواهد داشت.

طبقه بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی

بازار مالی

الف ) بازار پول ( Money market )

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را می دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

ب ) بازار سرمایه ( Capital market )

برپایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تأمین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.
مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.

بازار پول (Money Market)

این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه جهان است که بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین سهامداران در آن فعال می باشند. این بازار به چهار دسته بزرگ و اصلی اوراق قرضه دولتی، شرکتی، شهرداری، اوراق خزانه بانکی، اسناد بانکی و گواهی اسناد سپرده تقسیم می شود. به صورت کلی این بازارها در راستای جذب سرمایه برای راه اندازی پروژه های شرکت های خصوصی و دولتی و انتشار اوراق برای سرمایه گذاران فعالیت می کند که البته در مقالات بعدی به صورت بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها کامل راجع به هر بخش توضیحات کامل خواهیم داد. در حالت کلی این بازارها بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هایی با ریسک و همچنین سود کم هستند مناسب می باشد.

بازار مالی

بازار ارز (Currency Market)

آخرین گروه از دسته بندی بازار های مالی و سرمایه بازار ارز (Currency Market) می باشد که شامل بازار مالی فارکس (Forex Market) یا foreign exchange market می باشد. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی بین المللی می باشد که گردش مالی روزانه آن حدود ۷۰۰۰ میلیارد دلار می باشد و جزو پر طرفدارترین بازارهای مالی آنلاین دنیا می باشد که تعداد زیادی از تحلیلگران، معامله گران، شرکت ها، بانک ها و موسسات از سرتاسر دنیا در آن فعالیت می کنند.

ریسک های موجود در بازار مالی ایران

ریسک دولتی

این ریسک که بر اساس پایین بودن قدرت اعتبار کشور و دولت ایران در تأمین منابع مالی از طریق قرض از بانک بر ؟ یا بازار بین المللی میباشد بر اساس قیمت اخیر پایین نفت و رشد متوسط اقتصادی و منفی بودن سطح تجاری کشور به وجود آمده است. به دنبال برداشته شدن تدریجی تحریمهای اقتصادی از ژانویه سال ۲۰۱۶، اعتبار ایران نسبتاً با رشد کمی به دلیل افزایش صادرات نفتی ایران به حد قبل تحریمها و وارد شدن سرمایه های خارجی مواجه شده است سطح پایین بدهیها بین تمامی و همچنین افزایش دسترسی کشور ایران به بازارهای تأمین مالی به کم شدن این ریسک کمک خواهد کرد.

ریسک نرخ ارز

این ریسک با توجه به برداشته شدن تحریمهای اقتصادی به دلیل فعالیتهای اتمی ایران و افزایش دیدگاه مثبت نسبت به آینده اقتصاد ایران کمتر میشود. ولی با این وجود، عدم اطمینان به دلیل یکی نبودن برنامه های رسمی دولتی و بازار مالی ارز که به سال ۲۰۱۸ موکول شده است به همراه نگرانی هایی که از اجمال تحریمهای جدید توسط دولت آمریکا، هنوز به آرایش نرسیده و دارای تحولات زیادی میباشد.

بازار مالی

ریسک بخش بانکها

ضعف بانکها به دلیل کمبود منابع، بالا بودن نرخ وامهای بی پایه و اساس، تغییرات در سیاستهایی که موجب تفاوت در پروسه ارائه تسهیلات بوجود آمده است باعث افزایش این ریسک شده است با وجود این که ایران در صدد شکستن مسأله تحریمهای اقتصادی از جانب دولت آمریکا در خصوص دلار آمریکا که به عنوان ارز رسمی در مبادلات استفاده میشود، بیشتر بانکهای غربی با اطاعت از آمریکا با مبادله با دولت و بانکهای ایران سرباز میزنند.

ریسک سیاسی

با توجه به اینکه انتظار میرود با روی کار آمدن آقای روحانی، رئیس جمهور جدید در سال 2017، این ریسک کاهش یابد، ولی متأسفانه صحنه سیاسی هنوز دارای تزلزل بسیار بوده است به طوری که جناح راست در صدد … علاوه بر آن شده است که بر سر راه آقای روحانی وجود دارد، دولت جدید آمریکا نیز با به کارگیری سیاست مخالف ایران که با همکاری کشور اسرائیل و چند کشور حوزه خلیج فارس همراه است.

ریسک بخش اقتصادی

وابستگی ایران در بخش هیدروکربن موجب تزلزل اقتصادی ایران و افزایش یا کاهش قیمت و صادرات نفی شده است بعد از برطرف شدن مشکلات تحریمهای اتمی، ایران میتواند از نمای رقبای خود در حوزه خلیج فارس پیشی بگیرد ولی افزایش ریسک به دلیل افزایش تحمیل تحریمهای جدید از طرف کشور آمریکا باعث تنزل در اعتماد در اقتصاد داخلی و خارجی ایران میشود، تراز این ریسک را بالا میبرد.

بازار های مالی و انواع آن

بازارهاي مالی، منابع پولی را از بازارهاي داراي وجوه اضافی به بازارهاي نیازمند به این منابع انتقال میدهند.

مشارکت کنندگان اصلی در بازارهاي مالی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

خانوارها،بنگاههاي تجاري و نهادهاي دولتی. مشارکت کنندگانی که سرمایه بازارهاي مالی را تامین میکنند(واحدهاي داراي مازاد وجوه نقد( نامیده میشوند.خانوارها بخش اصلی این واحدها را تشکیل میدهند. مشارکت کنندگانی که براي تهیه پول وارد بازارهاي مالی میشوند، «واحدهاي داراي کسري وجوه نقد « نامیده میشوند. بسیاري از «واحدهاي داراي کسري وجوه نقد» براي تهیه پول اقدام به انتشار اوراق بهادار به «واحدهاي داراي مازاد وجوه نقد» مینمایند.

یک ورقه بهادار، گواهی ادعاي دارنده آن نسبت به ناشر است.

تعریف بازار مالی

بازار مالی، بازاري است که در آن دارایی هاي مالی از قبیل سهام و اوراق قرضه، خرید و فروش میشوند.

در بازارهاي مالی زمانی وجوه انتقال مییابند که یک طرف معامله، دارایی هاي مالی را خریداري میکند.

بازارهاي مالی جریان انتقال وجوه را تسهیل میکنند و بدین ترتیب امکان سرمایهگذاري خانوادهها، بنگاههاي تجاري و نهادهاي دولتی را فراهم میسازند. این فصل درباره بازارهاي مالی و نهادهاي مالی فعال در آن بحث میکند.

نقش بازار های مالی

نخست :روابط متقابل خريدار و فروشنده در بازار مـالي، قيمـت دارايـي مبادلـه شـده را تعيين ميكند.

به عبارت ديگر، اين روابط بازده مورد انتظار دارايي مالي را تعيـين مـيكنـد.

هم چنان كه انگيزه بنگاه براي به دست آوردن وجوه به بازده مورد انتظاري كه سرمايه گذارطلب ميكند بستگي دارد، اين ويژگي بازار مالي نيز نشان ميدهد كه در هر اقتصـاد، وجـوه چگونه ميان دارايي هاي مالي مختلف تقسيم شود. اين فرآيند را قيمت يابي مينامند.

دوم:بازارهاي مالي،مكانيسمي براي سرمايه گذار فراهم ميكنند تادرزمان دلخـواه، بتواند دارايي ماليش رابه فروش رسـاند.ايـن ويژگـي بـازار را اصـطلاحاً ايجـاد نقـدينگي مينامند.

سوم: ، بازارهاي مالي موجب كاهش هزينه معاملات مي شـوند. معـاملات دو نـوع هزينـه دارند: هزينه جستجو و هزينه اطلاعات.

هزينه جستجو بيانگر هزينه هاي آشكار مثل هزينه درج آگهي، خريد يافروش وهزینه های پنهان مانند زمان صرف شده اسـت.

هزينه هاي اطلاعـات، هزينـه هاي مربوط به برآورد ويژگي هاي سرمايه گذاري يـك دارايـي مـالي اسـت.

انواع بازار های مالی

هر بازار مالی به منظور تامین نیازهاي خاص مشارکت کنندگان در آن بازار ایجاد میشود.مثلا:

برخی از مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاري کوتاه مدت وتعدادي دیگر به سرمایه گذاري بلندمدت تمایل داشته باشند.

برخی از مشارکت کنندگان در زمان سرمایه گذاري ریسک بالایی را میپذیرند، حال آنکه برخی دیگر از ریسک پرهیز میکنند.

تعدادی از مشارکت کنندگان هنگام نیاز به پول ترجیح میدهند قرض بگیرند، درحالیکه دیگران به فروش سهام روي می آورند.

انواع بازار های مالی بر اساس سررسید و ساختار معاملات اوراق بهادار، میتوان به این شرح طبقه بندي کرد:

بازار پول و سرمایه:

معمولا بازارهاي مالی که معاملات اوراق بدهی را تسهیل میکنند بر اساس سررسید تقسیم بندي میشوند. بازارهاي مالی که جریان وجوه کوتاه مدت (با سررسید کمتر از یکسال) را تسهیل م ینمایند، به عنوان بازارهاي پول و بازارهایی که جریان وجوه بلندمدت را تسهیل میکنند، به عنوان بازارهاي سرمایه شناخته میشوند.

بازار اولیه و ثانویه:

صرف نظر از اینکه اوراق بهادار متعلق به بازار سرمایه هستند یا بازار پول، تفکیک میان معاملات بازار اولیه و بازار ثانویه ضروري است.

بازارهاي اولیه، انتشار اوراق بهادار جدید و بازارهاي ثانویه معامله اوراق بهادار موجود را تسهیل مینمایند.

بازار های خارج از بورس یا سازمان یافته:

برخی از معاملات بازار ثانویه در چارچوب معاملات سازمان یافته یا در بازاري مشهود انجام میشوند.

دانش بازارهاي مالی، قدرت است: دانش بازارهاي مالی قدرت تصمیم گیري مالی را افزایش میدهد.

مشارکت کنندگان در بازار مالی باید تصمیم بگیرند که از کدام بازارهاي مالی استفاده کنند تا به اهداف سرمایه گذاري خود دست یابند یا سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

اوراق بهاداري که در بازارهاي مالی معامله میشوند:

اوراق بهادار را میتوان به اوراق بهادار بازار پول، اوراق بهادار بازار سرمایه یا اوراق بهادار مشتقه طبقه بندي کرد.

ابزار بازار سرمایه

1-سهام

سهام صرف نظر از شكل آن، نشاندهنده منافع مالـك در شـركت اسـت و از آنجاكـه طلب و ادعاي سهامداران در مورد دارايي هاي شركت در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد، منافع سهام به عنوان “منفعت باقيمانده” شناخته ميشود.

متداولترين نوع سهام، سهام عادي است.

2-اوراق قرضه (اوراق مشارکت)

اوراق قرضه اسنادي هستند كه به موجب آنها ناشر متعهـد ميشود مبالغ معيني (بهره سالانه يا سود تضمين شده) را در فاصله هاي زماني مشخص به دارنده پرداخت كند و در سررسيد اصل مبلغ را باز پرداخت كند.

اوراق قرضه يك ابـزار بـدهي بلندمـدت براي تأمين مالي است و با تعهدات مشخصي همراه است.

3-ابزار های ویژه مدیریت ریسک

علاوه بر كاركرد تأمين مالي واحد هاي تجاري، مقابله با ريسك همراه بـا سـرمايه گـذاري و بـه ويژه ريسك ناشي از نوسان هاي قيمتي از ديگر كاركرد هاي مهم بازار سرمايه اسـت.

ايـن كـاركرد بازار سرمايه، از طريق به كارگيري ابزارهايي تحت عنوان ابزارهاي مشتقه انجـام مـيشـود.

اطـلاق مشتقه به اين ابزارها به آن دليل است كه ارزش اين ابزارها براسـاس ارزش اوراق يـا دارايـي هـاي ديگر تعيين ميشود و در واقع مشتق از دارايي هاي ديگر است.

ابزار بازار پول

1- اسناد خزانه:

اسنادخزانه، اوراق بهادار كوتاه مدتي هستند كه توسط دولت منتشر ميشوند وسررسيد آنها به طورمعمول سه ماه،شش ماه ويكسال است.

اين اسناد هنگام فروش به صورت تنزيل شده (به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي) به فروش ميرسند و در تاريخ سررسيد، دارنده آن مبلغ اسمي سند را دريافت ميكند.

2-پذیرش بانکی

پذيرش بانكي كه دستور پرداخت مبلغ معيني به حامل آن در تاريخ معيني است، از جمله قديمي ترين و كوچكترين (از نظر حجم و مبلغ)ابزارهاي بازار پول به شمار ميرود.

درهرحال اين ابزار به منظور تأمين مالي كالاهايي كه هنوز از فروشنده به خريدارمنتقل نشده است مورد استفاده قرار ميگيرد.

3-اوراق تجاری

نوعي اوراق قرضه كوتاه مدت (با سررسيد 270 روز يا كمتر) است كه توسط شركتهاي مالي و مؤسسات غيرمالي منتشر ميشود.

اوراق تجاري براي شركتهايي كه در كوتاه مدت به وجه نقد نياز دارند، ابزار مالي مؤثري محسوب ميشود.

4-گواهی سپرده

گواهي سپرده جديدترين و در عين حال مهمترين ابزار بازار پول است.

اين گواهي از اوايل دهه 1960 ميلادي مطرح شد و به دليل انعطاف پذيري، تنوع و بازار دست دوم سازمان يافته، به سرعت گسترش يافت.

انواع بازارهای مالی و بورس های بین الملی در دنیا

هر بازاری که در آن خرید و فروش اوراق بهادار انجام شود بازار مالی ( Financial markets ) در سیستم های سرمایه داری بازارهای مالی جزئ شریان های اصلی اقتصاد است. بازار بورس یکی از انواع بازارهای مالی است که نقش پر رنگی در اقتصاد دارد.

بازار مالی چیست

بنابراین هر بازاری که در آن تجارت (خرید و فروش) اوراق بهادر (سندهای با ارزش) انجام شود یک بازار مالی محسوب می شود.

ماهیت بازارهای مالی

بازارهای مالی به ایجاد یک سیستم باز و منظم برای شرکت ها جهت دستیابی به سرمایه موجود در سطح بازار کمک می کند. به عبارت دیگر هدف یک بازار مالی جذب سرمایه و نقدینگی برای شرکت های تجاری است. همچنین به مشاغل اجازه می دهد ریسک خود را به واسطه حضور در این بازارها جبران کنند.

دو خصوصیت اصلی بازارهای مالی

شفافیت و عمومی بودن دو ویژگی این بازارها است، عمومی بودن یعنی شرایط برای جذب سرمایه های خرد به واسطه شفافیت وجود دارد. البته موضوع در سطح کلان از اعتبار بیشتری برخودار است.

در بازراهای مالی چه اتفاقی می افتد؟

انواع مختلفی از عملکردها در بازار مالی وجود دارد، برخی از توابع به شرح زیر است:

• تبدیل دارایی به پول نقد- یکی از اصلی ترین کارکردهای یک بازار مالی است.
• بازار مالی بواسطه نیروی عرضه و تقاضا قیمت اوراق بهادار را مشخص می کند بنابراین تعیین قیمت اوراق بهادرا یکی از وظایف بازار مالی است.
• بازار مالی بستری را در اختیار فروشنده و خریدار احتمالی قرار می دهد تا با یکدیگر تجارت کنند که این امر باعث صرفه جویی در وقت و انرژی می شود
• با کمک بازار مالی، سرمایه راکد به نیاز بازار پاسخ می دهد و باعث گردش سرمایه و افزایش بهروری می شود. برخی از افراد به پول نیاز دارند این در حالی است که برخی دیگر پول اضافی دارند و این سرمایه بیکار است.

نمونه ای از عملکرد یک بازار مالی

به عنوان مثال، آقای X، دارای 500 سهم از شرکت y می باشد. قیمت فعلی این سهم 50 دلار برای هر سهم است. اکنون به دلیل برخی فوریت ها، آقای X به بودجه نیاز دارد. او می تواند از فروش سهام خود در سهام این شرکت وجوه مورد نیاز را دریافت کند.

در این وضعیت همه چیز به عملکرد بازار بستگی دارد اگر تقاضا برای 500 سهام آقای X وجود داشته باشد بازار می تواند نقدینگی مورد نیاز X را تامین کند ولی اگر نقدینگی کافی نباشد X باید منظر سرمایه بماند یا سهام های خود را با ارزش کمتری به خریدارن ارئه دهد.

مزایای بازارهای مالی

بازارهای مالی (The advantage of financial markets) یا سرمایه سه مزیت مهم دارند که برای سرمایه گذاران، تاجران و شرکت ها دارای اهمیت فراوانی است.

• بازار مالی بستر مناسب و باز برای شرکت ها و سرمایه کافی برای تجارت و گسترش شرکت ها را فراهم می کند.
• بازار مالی سرمایه های سرگردان را به سمت خود می کشد و باعث جذب و جمع شدن سرمایه می شود.
• بازار مالی دو طرف یک معامله را در کوتاه ترین زمان ممکن و با در نظر گرفتن تمام شرایط به یک دیگر متصل می کند که این برای تجارت و اقتصاد عالی است.

معایب بازارهای مالی

محدودیت ها و اشکالات در عملکرد بازار مالی (Disadvantages of financial markets) شامل موارد زیر است.

• یکی از اهداف بازارهای مالی جذب سرمایه های سرگردان است اما عاقبت این سرمایه ها همیشه کمک به صنایع و شرکت ها نیست و برای کاهش تورم از بین می روند.

• ریسک تعریف نشده: برای فعالیت در بازار های مالی ریسک مشخصی وجود ندارد و تمام خطرات احتمالی بر عهده سرمایه گذار و تاجر است.

نتیجه

بنابراین می توان نتیجه گرفت که عملکرد بازار های مالی نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارد. مبنای متفاوتی وجود دارد که بر اساس آن می توان بازار مالی را طبقه بندی کرد که شامل ماهیت، سررسید، زمان تحویل یا ساختار سازمانی است اما طبقه بندی هر چه که باشد، نقش بازار مالی همچنان یکسان و مهم است. این وسیله (بازارهای مالی) واسطه ای را فراهم می کند که پس انداز سرمایه گذاران بالقوه از طریق آن در اقتصاد به گردش در بیاید.

انواع بازارهای مالی در دنیا (Types of Financial Markets)

دسته بندی های مختلفی برای بازارهای مالی وجود دارد، بسته به سر رسید، دارایی های مالی و ساختار معاملاتی اوراق بهادار به دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند. حال اینکه چه کسانی بخواهند خدمات مالی ارائه دهند خود بحث جدایی است.

انواع بازارهای مالی

بازار سهام (Stock Market)

این قلمرو شرکت های سهامی عام است. یک شرکت سهامی عام با انتشار سهام اقدام به افزایش سرمایه می کند.

با خرید هر سهام، خریدار، مالک سهم بخش کمی از شرکت است. به طور خلاصه، شرکت مالکیت خود را از طریق تجارت سهام توزیع می کند. به عبارت دیگر شرکتها سهام خود را لیست می کنند و توسط معامله گران و سرمایه گذاران خرید و فروش می شود به طوری که سهام بعداً در بین خریداران و فروشندگان مختلف در بازار ثانویه معامله می شود. سهام می تواند در بوس یا فرابورس (OTC) معامله شود، بیشتر معاملات سهام از طریق مبادلات تنظیم شده انجام می شود و نقش مهمی در اقتصاد به عنوان معیار سلامت دارد.

بازار اوراق قرضه (Bond Market)

بازار اوراق قرضه (Bond Market)، همچنین به عنوان بازار بدهی شناخته می شود و محل تجارت اوراق قرضه است.

(Bond Market) بازاری است که در آن سرمایه گذار برای مدت معین وام را با نرخ بهره از پیش تعیین شده می پذیرید. ممکن است شما یک اوراق قرضه را به عنوان توافق نامه بین وام دهنده و وام گیرنده در نظر بگیرید که حاوی جزئیات وام و پرداخت های آن است. اوراق قرضه توسط شرکت ها و دولت های مستقل برای تأمین مالی پروژه ها و … منتشر می شود.

به عنوان مثال برخی از دولت ها که با کسری بودجه روبرو هستند بخشی از اوارق بهادار خود را با نرخ بهره برای یک دوره مشخص در اختیار سرمایه گذاران می گذارند.

بازار پول (Money Market)

بازار پول شامل خرید و فروش حجم زیادی از محصولات بدهی بسیار کوتاه مدت، مانند ذخایر یک شبه یا اوراق تجاری است.

بازار پول به سرمایه گذاری در بدهی های بسیار کوتاه مدت اشاره دارد. در سطح عمده فروشی، معاملات گسترده بین موسسات و معامله گران را شامل می شود. در سطح خرده فروشی، شامل وجوه متقابل بازار پول است که توسط سرمایه گذاران جداگانه خریداری می شود. اکثر معاملات بازار پول، معاملات عمده فروشی است که بین موسسات مالی و شرکت ها انجام می شود.

بازار مشتقات (Derivatives Market)

همانطور که از نامش پیداست با معاملات ابزارهای مالی که از سایر دارایی ها مشتق شده است سر و کار دارد. این بازار از سطح پیچیدگی بالا برخوردار است که برای کسانی که در تجارت بی تجربه هستند، مناسب نیست. معاملاتی که تحت عنوان فارکس برای ما به عنوان ایرانی در حال حاضر در دسترس است مشتق شده از بازار فارکس است.

مشتقه بازاری است که در آن دو یا چند طرف معامله ارزش اوارق را با توجه به بازار اصلی معامله می کنند. بنابراین محصولات در بازارهای مشتقه صرفا ناشی از اوراق بهادار سایر ابزارها است. فی نفسه یک مشتق ارزشی ندارد. به جای معامله مستقیم سهام ، بازار مشتقات با قراردادهای آتی و اختیار معامله و سایر محصولات مالی پیشرفته معامله می شود. که ارزش خود را از ابزارهای اساسی مانند اوراق بهادار، کالاها، ارزها، نرخ بهره، شاخص های بازار و سهام به دست می آورد.

ارائه محصولات مختلف توسط بروکرها فارکس نیز به علت مشتق بودن بازاری است ارائه می دهند.

بازار فرابورس یا خارج از مرکز (Over The Counter Market)

بازار خارج از مرکز به مارکتی اشاره دارد که مبادلات آن بین دو طرف یک قرداد بدون واسطه انجام می شود.

ساختار بازار غیر متمرکز decentralized Market

بازار OTC یک بازار غیر متمرکز است به این معنی که هیچ مکان فیزیکی برای آن وجود ندارد و تمام معاملات به صورت الکترونیک انجام می شود. این بازارها دارای ابهامات بسیاری هستند زیرا از پیچیدگی ها و نتظیمات متفاوت در ارائه خدمات بین شرکت های ارائه دهند برخودار است.

بازار ارز خارجی (Foreign Exchange)

بازار تبادل ارزهای خارجی یا به اختصار فارکس که شامل خرید و فروش جفت ارزهای مختلف است را Foreign Exchange می گویند. فارکس بزرگترین بازار از نظر حجم مبادلات است و در آخرین نظر سنجی بانک تسویه حساب های بین الملی حجم مبادلات روزانه در این بازار به عدد 6.6 تریلیون دلار اعلام شد.

بازار کالا (Commodity Market)

بازار کالا که به تجارت محصولات اولیه می پردازد. این بازار یا فیزیکی یا مجازی است. نمونه آن هیات تجاری شیکاگو CBOT است که یک قرن قدمت دارد.
در این نوع بازار، کالاها به کالاهای نرم و سخت طبقه بندی می شوند. سخت شامل منابع طبیعی مانند طلا و نفت است و کالاهای نرم در برگیرند محصولات کشاورزی مثل گندم، شکر، قهوه و غیره هستند.

ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency Markets)

اقتصاد دنیا در چند سال گذشته شاهد ظهور رمز ارزها به عنوان بخش جدیدی از بازار ها بوده است. این دارایی ها به صورت غیر متمرکز و برپایه فناوری بلاک چین هستند.
ویژگی بارز ارزهای رمزنگاری شده این است که عموماً توسط هیچ مرجع مرکزی صادر نمی شوند و از لحاظ نظری آنها را از دخالت یا دستکاری دولت ها مصون می دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.