برای پولدار شدن باید بدانید


آموزش پولدار شدن

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻛﻪ برای پولدار شدنﺭﯾﺴﻚ، ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺭﯾﺴﻚ ﺑﺰﺭﮒ‌ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺱ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺯﺩﻩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﯾﻚ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ‌ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﯼ، ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﻚ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺷﺠﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺧﻄﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻋﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﯽ ﺩﺳﺖ‌ ﻭ ﺩﻝ‌ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﯿﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ‌ﺷﻮﺩ. ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ‌ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻬﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻛﻨﯿﻢ، ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺨﺮﯾﻢ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺴﺎﺏ‌ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺮﺍﯾﻪ ﭘﯿﺶ‌ﻗﺪﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ. ﻭ ﺁﻥ‌ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻋﺎﺩﺕ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. . ﺍﮔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻣﺘﻔﻜﺮ، ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺍﻧﻪ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ‌ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ، ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ‌ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻑ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺪﺍﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﻣﯽ‌ﻛﻨﻨﺪ!

نشست و برخاست با افراد ممتاز جامعه شما را پولدار میکند

ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻤﺎﻝ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ‌ﺗﺎﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻜﻨﯿﺪ! ﺁﯾﺎ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﻛﺮﺩﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﻭ ﺁﻩ ﻭ ﺷﻜﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻛﻪ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻮﯾﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺘﯽ‌ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻫﺪﺍﻓﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﻮﯼ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‌ﻭﻫﻮﺍﯾﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

نظارت بر سرمایه گذاری

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻚ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻧﻜﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ‌ﭘﺎﯼ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻮﻕ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ.

ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ‌ﻧﮕﺮﯼ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﭼﺸﻢ‌ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ برای پولدار شدن باید بدانید ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺗﯿﺰ کنند.

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ‌ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻟﻪ‌ﺍﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ‌ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﻭﻛﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻭ. .

ﯾﻚ ﻓﺮﺩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ، ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺘﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ. ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﯿﺪ. ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺷﺨﺼﯽ‌ﺗﺎﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺁﻣﺪﯾﺪ، ﺁﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻛﻨﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﺑﺎﺍﻧﮕﯿﺰﻩ‌ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

خریدهای با کیفیت

ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺘﻔﻜﺮ، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ‌ﺗﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ!ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺁﻭﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ، ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ.

پنج قانون پول که باید بدانید

کتاب 5 قانون پول که باید بدانید؛ حاوی یادداشت ها و تجربیات مهمی در مورد تمامی بخش های زندگی از جیم ران، یکی از مهم ترین آموزگاران مسیر موفقیت است.

برنامه ریزی, خودسازی, موفقیت

در انبار موجود نمی باشد

معنای زندگی فقط در حقوق پایان ماه خلاصه نمی شود. معنای نهایی زندگی را در داشتن مرسدس بنز هم نمی توان خلاصه کرد و البته نباید آن را به حساب بانکی تان هم محدود کنید. معنای زندگی را فقط می شود این دانست که خوب زندگی کنید.

ما همیشه باید از خودمان بپرسیم: زندگی خوب برای من چه معنایی دارد؟ چگونه زندگی کنم به آرامش خواهم رسید؟ چه چیزی از زندگی ام می خواهم؟ چه چیز باعث شکل گیری یک زندگی خوب می شود؟ بعد باید فهرستی شامل مسائل معنوی، مادی، سلامتی، ارتباطات و تفریحات تهیه کنیم برای پولدار شدن باید بدانید و همیشه گوشه ی چشمی به این فهرست داشته باشیم.

هدفمند حرکت کنید. دلیل اصلی هدف گذاری این است که وادارتان می کند تا عملی اش کنید. این ارزش بالاتری دارد از آن چیزی که به دست می آورید. به همین خاطر است که اهداف تا این اندازه قدرتمند هستند؛ آن ها بخشی از پایه و اساس زندگی ما هستند.
هدف گذاری باعث تمرکز می شود، رویای مان را می سازد و به ما این توانایی را می دهد تا مشغول کارهایی شویم که باید انجام دهیم و به هر آنچه که در زندگی مان آرزو داریم، دست پیدا کنیم.

اهداف هیجان انگیز هستند، چون باعث تمرکز و قوام در زندگی مان می شوند. اهداف باعث می شوند بزرگ شویم و رشد کنیم، آن هم در مقیاسی که تا به حال نبوده ایم. برای رسیدن به اهداف مان باید بهتر شویم، باید تغییر کنیم و بزرگ شویم.

در این میان پول هم نقش مهمی در رسیدن به اهداف دارد اما پول فقط یک ابزار است. همان طور که زیگلر می گوید: «پول همه چیز نیست، ولی جایگاهش همان بالاست؛ درست کنار اکسیژن!!»

پول، ابزاری است که بسته به نوع استفاده ی ما از آن، می تواند یا باعث شادی و لذت به ما هدیه دهد، یا خرابکاری به بار آورد. پس باید از تمام احتمالات و عواقب آن با خبر باشید. خیلی از بهترین چیزهای دنیا به این خاطر به وجود می برای پولدار شدن باید بدانید آیند که فرد یا افرادی توانایی مالی لازم برای سرمایه گذاری روی ان ها را داشته اند؛ چرا شما یکی از این افراد نباشید؟

جیم ران می گوید: «پدر و مادرم به من یاد دادند که هیچ چیز را برای پولدار شدن باید بدانید از دست ندهم؛ نه بازی ها را ببازم و نه دیدن فیلم ها و نمایش ها را از دست بدهم. پدرم را هیچ وقت نمی توانستید شب ها در خانه پیدا کنید. او درست تا چند روز قبل از اینکه در 93 سالگی از دنیا برود، هر شب را به دیدن فیلم، کنسرت، تماشای بازی هاکی یا دعا کردن در کلیسا می گذارند.

هر کاری که امکانش هست، انجام دهید. برای هر چیزی که می توانید بلیت بخرید. بروید و همه چیز را ببینید و هر چیزی را که می توانید تجربه کنید.

زندگی سرزنده ای را بگذرانید. اگر خوب زندگی کنید، می توانید درآمد خوبی هم داشته باشید. چون اگر خوب زندگی کنید، آثارش در چهره تان پدیدار می شود. اگر خوب زندگی کنید، چیز منحصر به فرد و جادویی در وجودتان پدید می آید. این موضوع نه تنها روی زندگی شخصی تان اثرگذار خواهد شد، که زندگی حرفه ای و کسب و کارتان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. و به شما شادابی و سرزندگی خواهد بخشید که هیچ چیز دیگری نمی تواند جایگزینش شود.»

بی گمان «جیم ران» پیشروترین معلم موفقیت و تحول شخصی در دوران معاصر است. این موضوع را هم از طریق شواهد و نظرسنجی ها و هم از زبان بسیاری از مدرسان برتر این حوزه در روزگار حاضر می توان دریافت. مدرسانی نظیر آنتونی رابینز، دارن هاردی، برایان تریسی، جان سی. مکسول، جک کنفیلد و … مهم ترین آموزگار خود را در مسیر موفقیت، جیم ران دانسته اند و بسیاری از محتواهای آموزشی را که ارائه می دهند، تحت تاثیر آموزه های او قلمداد می کنند. تا جایی که یکی از اینان به جیم ران، لقب فیلسوف موفیت داده است و در دنیای آموزه های تحول فردی و سازمانی هم معمولا به همین عنوان شناخته شده است.

کتاب حاضر حاوی مهم ترین یادداشت ها و درس گفتارهای طبقه بندی شده و کوتاه جیم ران است که به نوعی ماحصل اندیشه ها و تجربیات او را در بر می گیرد و شامل نکاتی است که می تواند روی زندگی شخصی و شغلی هر کدام از ما تاثیری شگفت آور بگذارد. نکات کاربردی کتاب «5 قانون که باید بدانید و چند یادداشت دیگر» را در روابط شخصی، روابط حرفه ای، خلق و اجرای اهداف مالی و رسیدن به آرزوهای دور و دراز به کار ببندید و نتایج بهبودبخش و بسیار مثبت آن را به تمامی نظاره گر باشید.

پس در روزها و شب های پرمشغله ای که می گذرانید، هدف واقعی از زندگی و دلیل کارهایی را که انجام می دهید، به یاد بیاورید. باشد که زندگی واقعی و خوبی را سپری کنید و به نتایج دلخواهتان برسید. این کتاب پیشکش می شود به تمامی کسانی که جویندگان حقیقی مسیر موفقیت و توانمندی هستند.

گزیده ای از کتاب

کلید اصلی به سوی آینده ی بهتر، خودتان هستید

باور من این است که بین تمام چیزهایی که می توانند روی آینده تان تاثیر داشته باشند، رشد شخصی، مهم ترین آن هاست. ما می توانیم از رشد فروش، رشد سود و رشد سرمایه صحبت کنیم، ولی شاید هیچ کدام از آن ها بدون رشد شخصی تافاق نیفتند.
این کلیدی ست که همه ی درها را باز می کند. در واقع می خواهم این جمله ی خیلی مهم را حفظ کنید: «کلید اصلی آینده ی بهتر، خودتان هستید.»

می خواهم تکرارش کنم: «کلید اصلی آینده ی بهتر، خودتان هستید.» آن را جایی بگذارید که بتوانید هر روز آن را ببینید، در اتاق، آشپزخانه، اداره… هر جایی که بتوانید هر روز آن را ببینید. کلید اصلی برای آینده ی بهتر، خودتان هستید. سعی کنید هر روز آن را به یاد آورید و به آن فکر کنید.

اغلب و به ظاهر، خیلی چیزها هستند که برای ساختن آینده ی بهتر کمک تان می کنند. اگر به شرکتی قدرتمند، پویا و پیشرو تعلق دارید، این می تواند کمک تان کند. اگر شرکت، محصولات و خدمات خوبی دارد که به آن ها افتخار می کنید، این هم به طور حتم می تواند کمک کند. اگر راه های کمکی خوبی برای فروش برای پولدار شدن باید بدانید برای پولدار شدن باید بدانید وجود دارند، آن ها هم کمک می کنند. آموزش خوب هم می تواند موثر باشد.

اگر مدیریت و رهبری قدرتمند وجود دارد، آن هم موثر است. تمام این چیزها می توانند کمک کنند و البته اگر طوفان نشود و اتفاق غیرمترقبه ای پیش نیاید، آن هم کمک می کند….می توانیم این لیست را ادامه دهیم؛ ولی یادتان باشد که لیستی که نام بردیم و خیلی چیزهای دیگر اگر کنار هم قرار بگیرند، نقش خیلی کمی در آینده ی بهتر شما دارند.

کلید اصلی آینده ی بهترتان خودتان هستید. ذهن تان را روی آن متمرکز کنید. این مهم ترین نکته ای ست که باید یادتان باشد…

چگونه بدون سرمایه اولیه پولدار شویم؟ / درآمد از اینترنت بدون سرمایه

برای پولدار شدن باید وارد یک مسیر شد اما چگونه؟ بدون سرمایه اولیه چگونه در دنیای امروز به استقلال مالی برسیم؟امروزه ثروتمندان جوان زیادی وجود دارند که هر کدام داستانی برای ثروتمند شدن دارند.

آپولدار-شدن-بدون-سرمایه.jpg

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، درگذشته افراد میان سال ثروتمند می شدند و افراد جوان در این رده قرار نداشتند اما امروزه ثروتمندان جوان زیادی وجود دارند که هر کدام داستانی برای ثروتمند شدن دارند و می توان ثروتمند شدن آنان را به دنیای اطلاعات و تکنولوژی امروز نسبت داد.

بدون سرمایه در دنیای امروز پولدار شوید

همانطور که بیشتر ثروتمندان دنیا می گویند آموختن چیز های جدید را از دست ندهید چرا که هر کس بیشتر بیاموزد، موفقیت خود را رقم می زند و امروزه اینترنت نقش بزرگی در این زمینه دارد. برای پولدار شدن باید یک مسیر را در یک حوزه رفت اما سوال اینجاست که چگونه؟

پولدار شدن از طریق اینترنت

بسیاری از افراد رویای پولدار شدن با اینترنت را دارند ولی برای آن وقت نمی گذارند. داشتن یک کسب و کار چیز جالبی است اما لازمه ی آن فراگرفتن یک سری مهارت است.

راه اندازی یک سایت کار دشواری نیست و نیاز به سرمایه ی آنچنانی ندارد به شرط آنکه خلاق باشید و وارد حوزه ای شوید که تخصص آن را دارید و می توانید از آن کسب درآمد کنید.

کلید کار، ترکیب مهارت های فردی و ایده های ناب است و در ابتدای کار در کسب و کار اینترنتی، بازاریابی موثر و فعالانه نیاز است. هر مهارتی را که بخواهید قابل یادگیری است و منایع زیادی نیز برای یادگیری وجود دارد.

توجه داشته باشید که اینترنت منبع درآمد خوبی است به شرط آنکه در مورد آن اطلاعات زیادی داشته باشید و هر روز خود را آپدیت کنید.

پولدار شدن بدون سرمایه

پولدارشدن با صنایع دستی

هنر به شرط نیازسنجی همیشه بازار دارد و افراد پولدار بیشتر از سایرین خرج می کنند. امروزه صنایع دستی در زمینه ی دکورخانه بیشترین طرفدار را دارد.

برای اینکه هنر خود را به بالاترین قیمت بفروشید در ابتدا باید بدانید که چه چیزی و در چه زمانی و برای چه افرادی جذابیت دارد. افراد زیادی وجود دارند که با استفاده از مجسمه سازی، معرق کاری، کار با شیشه و. درآمد کسب می کنند.

برای بهتر دیده شدن هنرتان در نمایشگاه های بین المللی شرکت کنید و همچنین از اینترنت نیز می توانید برای فروش استفاده کنید. پیج ها و فروشگاه های زیادی هستند که با نمایش آثار شما در مقابل بیننده های زیادی به صورت درصدی می توانند با شما کار کنند.

جدا از فروش هنر خود می توانید در کنار آن به آموزش نیز بپردارید وقتی که نمونه کار شما بهترین باشد افراد زیادی برای یادگیری این هنرها می آیند.

با مدرن شدن زندگی ها، دلتنگی برای صنایع دستی بیشتر احساس می شود پس هر چه زودتر به طور فشرده این هنر را یاد بگیرید و خلاق باشید و همچنین کیفت و قیمت مناسب را نیز فراموش نکنید.

پولدار شدن با صنایع غذایی

خوردنی همیشه در بازار است ولی شما باید مبتکرباشید و سبک ارائه محصولات متفاوتی داشته باشید.

اگر به برای پولدار شدن باید بدانید مجوز فکر می کنید بدانید که گرفتن مجوز از اتحادیه های مربوط به صنایع غذایی، دشوار نیست و در ایران بیشتر از قبل از غذاهای آماده استقبال می شود چرا که کسی وقت این کار ها را ندارد. شاید برایتان جالب باشد اما بیشتر رستوران های چند شعبه ای با غذاهای خانگی شروع به فعالیت کرده اند پس اگر در تهیه ی یک نوع خوراکی به شیوه ای خاص مهارت دارید، چرا این کار را شروع نمی کنید؟

امروزه با گسترش اینترنت کار شما نیز راحت شده است چرا که با استفاده از این فضا و فروشگاه های اینترنتی می توانید محصولاتتان را به فروش برسانید.

پولدار شدن با ارائه خدمات

امروزه حوزه ی خدمات بازار خوبی دارد ولی ابتدا باید موقیت را نسبت به منطقه و حوزه بسنجید. در ابتدای کارتان و بسته به توانایی تان وارد این کار شوید و به مرور خدماتتان را توسعه دهید و به فکر گسترش کارتان در یک شرکت بزرگ باشید. به چند نمونه کار زیر توجه کنید:

1ـ سازمان ها و شرکت هایی هستند که برای خدمات برون سازمانی و سرویس های تلفنی نیازمند خدمات هستند پس شما می توانید با ارائه ی خدمات، بازاریابی را با برای پولدار شدن باید بدانید دریافت حق عضویت به مشتریان ارائه دهید.

2ـ یک سایت مرکز مشاوره زبان برای انجام مکالمات در امور بازرگانی برای واردات و صادرات در کشور خود، راه اندازی کنید و به صورت پاره وقت به امور ترجمه بپردازید.

3ـ در دنیای امروز وجود یک وب سایت برای هر کسب و کاری واجب است. با یادگیری دوره هایی از جمله برنامه نویسی می توانید به مهارت ساخت وب سایت بپردازید و کسب درآمد کنید پس هرچه زودتر اقدام به یادگیری کنید.

پولدار شدن با بازاریابی و فروش

اگر سرمایه برای تولید ندارید می توانید محصولات تولیدی دیگران را بفروشید و پورسانت بگیرید.

یکی از پرسودترین کارها بازاریابی اینترنتی است چرا که همه کسب و کارها به دنبال مشتری بیشتر هستند پس اگر بتوانید برای صاحبان صنایع مشتری های جدید و بازارهای جدیدپیدا کنید، سود خوبی دریافت می کنید.

خیلی ها هستند که تولیدات با کیفیت و خوبی دارند اما در زمینه ی بازاریابی ضعیف هستند پس شما می توانید با استفاده از این موقعیت و شناسایی این محصولات برای آن بازار پیدا کنید و همچنین می توانید محصولاتی را که در خارج از فضای اینترنت به فروش می رسند را با استفاده از اینترنت و به صورت گسترده به مردم معرفی کنید.

نتیجه گیری

ما در این مقاله به چند مورد از راهکار های کسب درآمد بدون سرمایه پرداختیم شما نیز اگر سرمایه کافی برای انجام کسب و کار را ندارید تنها راه حلتان یادگیری مفاهیم جدید و تلاش است. در دنیای پررقابت امروز چیزی به اسم تقلید وجود ندارد پس باید خلاق باشید و سطح مطالعات خود را برای موفقیت بالا ببرید.

هنر پولدار شدن

ذهن ثروتمند نقطه آغاز ثروتمند شدن است. ذهن ثروتمند است که انسان پولدارمی آفریند!

پس پولدار شدن قوانینی دارد. شما باید این قوانین ثروت را کشف کنید و در کسب و کار خود بکار ببرید.

چگونه ثروتمند شدن رویای همه ی انسان ها ست. پولدار شدن هدف نهایی هر فردی است که به کسب و کاری می پردازد.

مطلب مرتبط: آموزش کسب درآمد از طریق اینترنت و شبکه های مجازی

هنر کسب ثروت را به کار بردن چند مرحله است :

۱-ذهن ثروتمد ، انسان پولدار! :هنر پولدار شدن

برایان تریسی یکی از مهمترین کارشناسان فعال در زمینه موفقیت و کسب و کار می گوید: شما در هر طبقه اجتماعی باشید و یا هر سطحی از درآمد را دارا هستید نتیجه چیزی جز آنکه اندیشه اید و خواسته اید نیست. بنابراین اگر می خواهید موفقیت مالی بالایی بدست آورید و پول بسیاری داشته باشید و اگر می خواهید شیوه و میزان کسب در آمد خود را متحول کنید باید از نظر ذهنی تغییر برای پولدار شدن باید بدانید کنید.

شما نیازمند ذهنی ثروتمند هستید تا ثروت و پول را برای شما به ارمغان بیاورد. ذهن ثروتمند نقطه آغاز پولدار شدن شماست.

۲- کشف راه های کسب در آمد و پولدار شدن :هنر پولدار شدن

دومین مرحله پولدار شدن کشف نحوه پول درآوردن است. شما نمی توانید بدون پیدا کردن راه و شیوه درست پول دار شدن حرکتی انجام دهید و به موفقیت برسید. نقطه شروع را باید مشخص کنید و سپس راه را بشناسید تا برای پولدار شدن باید بدانید به مقصد نهایی یعنی کسب ثروت برسید .

باید عمیقا درک کنید و بدانید که چه میخواهید هدفتان چیست؟ بدانید در چه زمینه ای میخواهید به استقلال مالی و کسب درآمد بالا دست پیدا کنید و چگونه رفتارهای خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کنید.

در هر زمینه ای قوانین ثابتی برای کسب ثروت و پولدار شدن وجود دارد. شما تنها باید این قوانین را آموخته و بکار ببرید همین.

مطلب مرتبط: راز پولدارها: ۵ راز پول که پولدارها و مقتصدها به‌ شما می‌گویند

۳- برنامه ریزی:هنر پولدار شدن

پس از آنکه مشخص کردید از چه طریق میخواهید به ثروت برسید و راه های موفقیت در کسب و کار را آموختید باید برنامه ریزی کنید. با برنامه ریزی درست امکانات ، زمان و حرکت بعدی شما مشخص و هدایت شده خواهد بود و شما را در پیش برد اهدافتان یاری خواهند کرد ضمن اینکه با وجود برنامه ریزی بررسی میزان پیشرفت کار برای شما ساده تر و قابل پیگیری خواهد بود.

حتی اگر ذهن ثروتمند داشته باشید و راه های درست کسب و کار را هم بلد باشید بدون برنامه ریزی و مشخص کردن جدول زمانبندی به مقصد نهایی نخواهید رسید و هرگز ثروت رویایی خود را بدست نخواهید آورد.

۴-تلاش و پشتکار مداوم:هنر پولدار شدن

تمامی مراحل ذکر شده برای ثروتمند شدن شرایط لازم هستند و نه شرایط کافی یعنی شما باید آنها را رعایت کنید تا قدم در راه کسب در آمد بگذارید اما برای نهایی کردن اقدامات خود و حقیقت بخشیدن به مراحل قبل باید تلاش و پشتکار مداوم را چاشنی فعالیت های روزمره تان کنید. آنهم تلاش تا جایی که دیگر کاری برای انجام نباشد. آنقدر سعی و تلاش کنید تا اگر در آینده به کار ها و فعالیت خود نگاه کردید به خود نگویید ” اگر یه کم بیشتر تلاش میکردم فلان میشد و بهمان می شد! ” اگر شما تلاش و پشتکار خوبی داشته باشید حتما به موفقیت و استقلال مالیخواهید رسید پس موفقیت مال شماست.

۵-بررسی نتایج:هنر پولدار شدن

بررسی نتایج از مهمترین مراحل است و مانند این است که در راهی قدم گذاشته اید و مرتبا با قطب نما یا شاید هم جی پی اس! و نقشه ای که در دست دارید موقعیت کنونی خود و فاصله و جهت مقصد را می سنجید. ارزیابی و کنترل رفتارها و تعدیل افکار و اعمال برای رسیدن به ثروت و پولدار شدن بسیار اهمیت دارند. در این حالت شما میتوانید موقعیت های سخت و تهدیداتی که در سر راه موفقیت شما قرار دارند را از پیش ارزیابی کرده و عکس العمل مناسب را در زمان مناسب از خود نشان دهید تا در راه موفقیت و کسب درآمد عالی با شتاب به پیش روید.

معرفی و دانلود کتاب صوتی 47 راز ثروتمند شدن از زبان برایان تریسی

عکس جلد کتاب صوتی 47 راز ثروتمند شدن از زبان برایان تریسی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی 47 راز ثروتمند شدن از زبان برایان تریسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی 47 راز ثروتمند شدن از زبان برایان تریسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب صوتی 47 راز ثروتمند شدن از زبان برایان تریسی

کتاب صوتی 47 راز ثروتمند شدن از زبان برایان تریسی، دربردانده‌ی نکات کلیدی و مفیدی است که بیشتر درباره‌ی موفقیت‌های فردی و حرفه‌ای سخن می‌گوید و چکیده‌ای از مهم‌ترین تکنیک‌ها و ترفندهای تریسی برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ را دربرمی‌گیرد.

در کتاب صوتی 47 راز ثروتمند شدن از زبان برایان تریسی یاد می‌گیرید که چگونه می‌توانید زندگیتان را تغییر دهید. همیشه بهترین عامل موفقیت برای شما عمل کردن است. وظیفه‌ی شما این است که اصول و استراتژی‌های این کتاب را بیاموزید و سپس آن‌ها را در زندگی‌تان مکررا به کار ببرید تا نتیجه‌ای مانند صدها، هزاران و حتی میلیون‌ها مرد و زنی که قبل از شما به آن رسیده‌اند، بگیرید. در این کتاب صوتی برایان تریسی (Brian Tracy) پیشنهادات ویژه‌ای به شما خواهد کرد که خیلی سریع شما را در جاده‌ی متعالی به سمت استقلال مالی و ثروت شخصی قرار خواهد داد.

تا به حال با خود فکر کرده‌اید که چگونه به بعضی خواسته‌های زندگی‌تان بدون شکست دست پیدا می‌کنید، شجاعت رسیدن به آن خواسته و یا آرزو از کجا می‌آید؟ باید بدانید که تنها چیزی که می‌تواند بین شما و آرزوهایتان فاصله بیندازد باور و اعتقاد نداشتن به توانایی‌های وجودی‌تان است. اکثر انسان‌ها برای‌شان پیش آمده که در رسیدن به خواسته‌هایشان خیلی زود جا می‌زنند و از دستیابی به آن دست می‌کشند. زیرا به خود شک دارند و گمان می‌کنند که نمی‌توانند در این راه موفق شوند.

انسان‌ها اگر به خود اعتماد و باور قلبی داشته باشند هیچ‌گاه شکست نمی‌خورند، آن‌ها رویاپردازی می‌کنند و به رویاهای خود می‌رسند. شما نیز می‌توانید، کافی است که با خود صادق باشید و بیاندیشید که چه کسی هستید و چه چیزی می‌خواهید. به خودتان قول دهید که هیچ چیزی موجب از بین رفتن این صداقت نشود و خودتان را هر طور که هستید قبول داشته باشید. این صداقت به شما جهت رسیدن به اهدافتان کمک می‌کند و رسیدن به اهداف نیز موجب افزایش اعتماد به نفس و موفقیت‌های بیشتر می‌شود. این شما هستید که زندگی را کنترل می‌کنید پس همیشه کاری را انجام دهید که موجب عملی شدن اهدافتان می‌شود. همیشه به رویاهای خود فکر کنید و برای رسیدن به آن وارد عمل شوید.

برایان تریسی نویسنده مشهور کتاب‌های خودیاری و سخنرانی برجسته و خوش‌نام است. او سمینارهای مختلفی را در مورد رهبری، فروش، مدیریت موثر و استراتژی کسب و کار برگزار کرده است. او به مدت 30 سال موضوعاتی از قبیل اقتصاد، تاریخ، کسب و کار، فلسفه و روانشناسی را تجزیه تحلیل کرده و حاصل تحقیقات خود را در بیش از 70 کتاب نوشته است که اکثر کتاب‌هایش به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند و فروش بسیار بالایی را نیز رقم زده‌اند. غیرممکن است در ایران بخواهید موفق شوید، اما نام برایان تریسی را نشنیده باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.